ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง  ห้ามเลี้ยงดูหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่า

 

                                ด้วยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535     และกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (.. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (.. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. 2535     ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้

          1.  สัตว์ป่าสงวน   15 ชนิด  ได้แก่  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร  ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันหรือเนื้อสมัน เลียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ กวางผา นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ พะยูนหรือหมูน้ำ      

          2.  สัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม   189 ชนิด  เช่น กระต่ายป่า    กระรอก   เก้ง กวาง ค่าง ค้างคาว ลิง ชะนี เสือ หมี ฯลฯ

                                3.  สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนก   182 รายการ รวม 835 ชนิด  เช่น ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกแก้ว นกขุนทอง นกเงือก
                                       นกปรอด   นกเป็ดน้ำ นกนางแอ่น เหยี่ยว นกอินทรี
   นกเอี้ยง  อีกา  เป็นต้น

                                4.   สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกเลื้อยคลาน   63 รายการ รวม 90 ชนิด  เช่น กิ้งก่าดง กิ้งก่าบิน    งูจงอาง งูสิง
                                       งูแสงอาทิตย์ งูหลาม งูเหลือม จระเข้ ตะกวด เต่า ตะพาบ ตุ๊กแกป่า เหี้ย เป็นต้น

                                5.   สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก   12 ชนิด  เช่น กบเกาะช้าง กบท่าสาร   กบทูด กะทั่ง
                                       คางคกขายาว คางคกต้นไม้ จงโคร่ง เป็นต้น

                                6สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง   13 รายการ รวมกว่า 20 ชนิด  เช่น ด้วงกว่างดาว  ด้วงคีมยีราฟ  
                                      ด้วงดินขอบทองแดง  ผีเสื้อไกเซอร์  ผีเสื้อถุงทอง  ผีเสื้อนางพญา  ผีเสื้อภูฐาน  เป็นต้น

                                7. สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกปลา   4 ชนิด คือ ปลาตะพัดหรือปลาอโรวาน่า ปลาติดหิน  หรือปลาค้างคาว
                                      ปลาเสือตอหรือปลาเสือหรือปลาลาด และปลาหมูอารีย์

                                8.  สัตว์ป่าจำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง   14 รายการ อาทิเช่น กัลปังหา ดอกไม้ทะเล  ปะการัง
                                      บึ้งตัวใหญ่สีดำ บึ้งตัวใหญ่สีน้ำตาล ปูเจ้าฟ้า ปูราชินี ปูทูลกระหม่อม หอยมือเสือ หอยสังข์แตร

 

                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอแจ้งให้ประชาชนทั่วไป ทราบ    และห้ามเลี้ยงดู หรือครอบครอง หรือกระทำการค้าซึ่งสัตว์ป่าฯ และซากของสัตว์ป่าฯ    ดังกล่าว   หากฝ่าฝืนจะมีความผิด จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเบาะแส ที่ ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900   หมายเลขโทรศัพท์  0 2561 4292 – 3 ต่อ 764     โทรสาร 0  2561  2917 ในวันและเวลาราชการ
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2546

(ลงนาม)  สมชัย   เพียรสถาพร
(นายสมชัย  เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช