โครงสร้างผู้บริหาร กลุ่มเสริมสร้างวินัย
 
ภารกิจหน้าที่ กลุ่มเสริมสร้างวินัย
 
บุคลากร กลุ่มเสริมสร้างวินัย
 
   
     

 

ข่าวการสืบสวน สอบสวน
 

การสืบสวนและการลงโทษทางวินัย พนักงานราชการ  ดาว์นโหลด  
     
     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 6  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การปฏิบัติ: เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย     ดาว์นโหลด  
     
     
แนวทางและการสอบสวน
 
     
กฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556  ดาวน์โหลด 
 
 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของข้าราชการพลเรือน   ดาวน์โหลด
 
 

 
แนวทางการรักษาวินัย และการสอบสวนวินัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ      
      ดาว์นโหลด      ปก/สารบัญ/คำนำ           เนื้อหาในเล่ม
 

 
กระบวนการสอบสวนพิจารณา      ดาว์นโหลด    

 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย      ดาว์นโหลด       

 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกความตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา      ดาว์นโหลด       

 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2538) ออกความตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรื่อน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสั่งพักราชการ
และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    
      ดาว์นโหลด     
 

 
แบบฟอร์มการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการพลเรือน       ดาว์นโหลด       

 
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551       ดาว์นโหลด       

 
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ       ดาว์นโหลด     
(อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0510/ว2159  ลว. 19 ม.ค.2526)
 
หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ ทส 0901.3/ ว16763  ลว.14 กันยายน 2553 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย    ดาว์นโหลด   

 
หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ ทส0901.3/15071 ลว.19 ก.ย.2548 เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยและวิธีการสอบสวนพนักงานราชการ
(( ยกเลิก ))
 
     
แผนปฏิบัติการ
 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต       ดาว์นโหลด    

แผนปราบปรามการทุจริต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช       ดาว์นโหลด  
     
 
 
     
     
     
     

 

     
 

กลุ่มเสริมสร้างวินัย  ส่วนการเจ้าหน้าที่  สำนักบริหารงานกลาง อส.
ที่ตั้งอาคาร H.A. Slade  ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 0777 หรือ 0 2579 6666  ต่อ  1132 และ 1133