พระราชเสาวนีย์

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์กับ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้ และต่อมากับ นายพลากร  สุวรรณรัฐ       รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม .. 2542 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่น เพื่อการศึกษา การนันทนาการ และการท่องเที่ยวของประชาชน ดังเช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.. 2542 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และจังหวัดนราธิวาสได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานที่จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์  ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าควรจัดสร้าง ณ บริเวณป่าเขาตันหยง และบริเวณป่าเขาสำนัก ท้องที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส     ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวณีย์ว่า สถานที่ ทีได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสม เพราะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเมืองนราธิวาส มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลัก จึงเป็นการสะดวกต่อผู้ที่สนใจ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จะมาเยี่ยมชม อย่างไรก็ตามทรงรับสั่งว่าอย่าทำให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และหากจะมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองอยู่ ควรจะจ่ายค่าชดเชยด้วยความเป็นธรรม  และเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งไม่ควรก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมากเกินไป หรือขัดกับสภาพแวดล้อม

 

พระราชเสาวนีย์ฯ (เพิ่มเติม)

มื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2546 ณ เรือนที่ประดับโป่งแดง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชวินิจฉัยที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาร่วมดำเนินการแบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และด้วยความรวดเร็ว

 

ภาพคราวเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน