IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7
 
     
  เอกสารหลักฐาน  
     
 
 
IT(2)  .........

 
     
IT2 : ทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่ได้จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ : สำนักแผนงานและสารสนเทศ

  สรุปผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่
     
   
ชื่อกระบวนการสร้างคุณค่า การเลือกหัวข้อ/เรื่องฐานข้อมูล
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 - รายชื่อหน่วยงานสนามในพื้นที่ click
2. กระบวนการตรวจสอบชนิดพันธุ์พืช  - ข้อมูลพันธุ์พืช click
3. กระบวนการวิเคราะห์ชนิดแมลง  - ข้อมูลตัวอย่างชนิดพันธุ์แมลง click
4. กระบวนการขออนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
 - จำนวนผู้เข้าใช้บริการ click
5. กระบวนการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  - ข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ click
6. กระบวนการบริการข้อมูลสารสนเทศ  - ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ click
7. กระบวนการอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ  - เรื่อง/ประเภทที่ขออนุญาต
8. กระบวนการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยว
และพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
 - ผู้ขออนุญาต click
9. กระบวนการอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
 - จำนวนผู้เข้าใช้บริการ click
10. กระบวนการอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  - ผู้รับอนุญาต
11. กระบวนการอนุญาตให้นำเข้า  ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า
 - ข้อมูลของบัญชีชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ สัตว์ป่าสงวนคุ้มครอง,
CITES, สัตว์ป่าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่อง
การกำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก
12. กระบวนการอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง  - ผู้รับอนุญาต
13. กระบวนการอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  - ผู้รับอนุญาต
14. กระบวนการขออนุญาตให้เข้าไปดำเนินการทำเหมืองแร่หรือ
ปิโตรเลียมหรือสัมปทานอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาอุทยาน
แห่งชาติกำหนดใช้บังคับ
 - ข้อมูลสัญญาสัมปทาน
15. กระบวนการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไป
ในอุทยานแห่งชาติ
 - ข้อมูลสัญญาสัมปทาน
16. กระบวนการจองบ้านพักในอุทยานแห่งชาติ  - ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ
---------------------------------------------------------------
 - ข้อมูลทรัพยากรของอุทยานแห่งชาติ
17. กระบวนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ป่าและการจัดการ
สัตว์ป่าของกลาง
 - ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์
 

หน้าเมนูหลัก PMQA4

 
 
 
     
 
หน้าแรกกรม สำนักแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

 

จัดทำโดย  ศูนย์สารสนเทศ  สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 561 0777 ต่อ 1238 , 1241  (เบอร์ภายใน) และ 02 561 3756