ตัวชี้วัด (KPI)  
 
  แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554      คลิก
  แบบฟอร์ม 2 : แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2554
     
     
 
     
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ที่ 1
     
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร

  สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูล
   
  ภาพรวมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  สำนักแผนงานและสารสนเทศ
  อช.
  สป.
  ตน.
   
     
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ

  สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
   

  ภาพรวมกรมอุทยานแห่งชาติฯ
     
     
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกองค์ความรู้

  ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้
     
 
 
     
 
หน้าแรกกรม สำนักแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

 

จัดทำโดย  ศูนย์สารสนเทศ  สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 561 0777 ต่อ 1238 , 1241  (เบอร์ภายใน) และ 02 561 3756