อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

     
 

            อุทยานแห่งชาติศรีพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า    จังหวัดพังงา   เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน จำนวน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ซึ่งมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และสวยงามตาธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ มีสัตว์ป่าชุกชุม และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม ช่น น้ำตก หน้าผา อุทยานแห่งชาติศรีพังงามีเนื้อที่ประมาณ 246.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 153,800 ไร่

ประวัติความเป็นมา

        

          ในต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2529 ราษฎรอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาได้เสนอผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรม ต้นเถียร)    ให้ทางราชการจัดตั้งพื้นที่บริเวณน้ำตกตำหนัง   อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา     เป็นอุทยานแห่งชาติ    เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้      จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2529   พิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกตำหนัง เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
          ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2529 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 877/2529 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม  พ.ศ.2529 ให้  นายธวัช ไชยพัฒน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปดำเนินการสำรวจและจัดตั้งพื้นที่บริเวณป่าน้ำตกตำหนังเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า“อุทยานแห่งชาติศรีพังงา” และกองอุทยานแห่งชาติ ได้กระทำพิธีเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติศรีพังงา เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.2529    โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายบรม ตันเถียร)   เป็นประธานในพิธีเปิด   จากรายงานการสำรวจตามหนังสือที่ กษ 0713 (ศง)/32 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2529 บริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทัศน์และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม กองอุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ   ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเทือกเขานมสาว ในท้องที่ตำบลคุระ ตำบลแม่นางขาว ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี และตำบลบาง   นายสี อำเภอตะกั่วป่า   จังหวัดพังงา     ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี   พ.ศ. 2531 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 60 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2531 นับเป็นอุทยานลำดับที่ 56 ของประเทศ

 
     

Back

                          จุดเด่นที่น่าสนใจ                             ลักษณะโดยทั่วไป                    การเดินทางและบริการที่พัก