อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

     
 

            อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจสวยงาม    เช่น    น้ำตกจำนวนหลายแห่ง ทั้งยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เป็นฐานที่มั่น     ของการสู้รบกับโจรจีนคอมมิวนิสต์ ที่เป็นหลักฐานให้ศึกษาถึงสถานที่และวัตถุทางประวัติศาสตร์ของการสู้รบอันยาวนานได้    อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   220  ตารางกิโลเมตร หรือ 137,500 ไร่

ประวัติความเป็นมา

        

            ตามตำนานเล่าขานกันมาแต่โบราณ        เขาน้ำค้างเป็นยอดเขาสูง    มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี สมัยโบราณคนที่เคยขึ้นไปบนยอดเขาจะพบว่ามีน้ำค้างเป็นเกล็ดอยู่ตามยอดหญ้า ลักษณะเป็นใยแมงมุม   แม้แต่ตอนเที่ยงวันก็มีน้ำค้างประปรายอยู่บนยอดหญ้า    ซึ่งเป็นสภาพที่แปลกและแตกต่างไปจากที่อื่นได้เรียกขานกันว่า   “เขาน้ำค้าง”    เขาน้ำค้างเป็นเสมือนเขตหวงห้ามเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี    เริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่   2   โดยอยู่ในความยึดครองของผู้ก่อการร้ายโจรจีนคอมมิวนิสต์ (จ.ค.ม.) เป็นบริเวณที่มีพื้นที่ภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร เทือกเขาสลับซับซ้อน    ทำให้เป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโจรจีนคอมมิวนิสต์แถบนี้ แต่ในที่สุดจากการปฏิบัติการตามแผนยุทธการใต้ร่มเย็น    โดยนำนโยบายการเมืองนำการทหาร กองทัพภาคที่ 4 และหน่วยทหารผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ 43 (พตค.43)     ได้นำนโยบายนี้เข้าปฏิบัติการสามารถเข้ายึดค่ายปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ   เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2523 ทำให้โจรจีนคอมมิวนิสต์สลายตัวไปในที่สุด
             ในคราวประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2526   ประธานคณะกรรมการฯ  (นายเถลิง ธำรงค์นาวาสวัสดิ์) ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ ดำเนินการสำรวจบริเวณภูน้ำค้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์    เพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และราษฎรตำบลบ้านโตนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2526   ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาพื้นที่บริเวณน้ำตกพระไม้ไผ่และพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง   ของเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งมีน้ำตกและธรรมชาติที่สวยงาม สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/2786 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2526 เสนอกรมป่าไม้ กรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 1412/2526 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2526 ให้นายสมภพ สุขวงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจหาข้อมูลบริเวณเทือกเขาน้ำค้าง   อำเภอนาทวี  น้ำตกพระไม้ไผ่     ในบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และบริเวณใกล้เคียง จากรายงานการสำรวจตามหนังสือที่ กษ.0713/พิเศษ   ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2527   ปรากฎว่าบริเวณที่สำรวจในพื้นที่ป่าเขาน้ำค้าง ป่าเขาแคน ป่าควนสยา ป่าควนเขาไหม้และป่าควนสำหรง เนื้อที่ประมาณ     220   ตารางกิโลเมตร     มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจสวยงาม เช่น น้ำตกจำนวนหลายแห่ง ตลอดจนมีสถานที่ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้

            กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือด่วนมากที่ กษ 0713/717   ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527    เสนอกรมป่าไม้    ได้มีคำสั่งที่   309/2527     ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527  ให้นายสมภพ สุขวงค์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปดำเนินการจัดตั้งและปรับปรุงป่าเขาน้ำค้าง ท้องที่อำเภอนาทวีและอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นอุทยานแห่งชาติ
           จากผลการดำเนินงานแต่ต้นมาจนปัจจุบันเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่มีอิทธิพลมาก่อน แม้ว่าทางราชการจะปราบปรามขั้นเด็ดขาดแล้วโจรจีนคอมมิวนิสต์บางส่วน ที่ยังเหลืออยู่พยายามกลับมาสร้างอิทธิพล และได้วางกับระเบิดชนิดต่าง ๆ ไว้ทั่วพื้นที่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างได้ประสานงานกับฝ่ายทหาร ดำเนินการขจัดปัญหาและอันตรายให้เสร็จสิ้น

            อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 127 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งที่ 65 ของประเทศ

 
     

Back

                จุดเด่นที่น่าสนใจ               ลักษณะโดยทั่วไป          การเดินทางและบริการที่พัก