อุทยานแห่งชาติบางลาง


     
              อุทยานแห่งชาติบางลาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบันนังสตา
อำเภอธารโต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอุทยานแห่งชาติ   1  ใน  5  ของโครง
การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ.2530
ประกอบด้วยบริเวณพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนบางลาง ประกอบด้วยป่ารอบ ๆ อ่างเก็บ
น้ำที่สมบูรณ์  ทะเลสาป  เกาะ   ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงาม
รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 461.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 288,150 ไร่

                   

ประวัติความเป็นมา

              ด้วยสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี    ได้มีหนังสือที่  กส.0714 (ปน) /1020
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ว่าเขตปัตตานีและจังหวัดยะลาได้ตรวจสอบพื้นที่
ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ที่ได้รับคืนจากกรมประชาสง
เคราะห์    เพื่อกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ.2523 แล้วปรากฎว่าพื้นที่ดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้ง
เป็นอุทยานแห่งชาติได้ กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 310/2526 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2526 ให้ นายสมเกียรติ ม้าแก้ว นักวิชาการป่าไม้ 5   ไปทำการสำรวจเบื้อง
ต้นซึ่งได้รับรายงานว่าขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวมีเหตการณ์ไม้ปกติ    อยู่ในระหว่าง
การปราบปรามผู้ก่อการร้ายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร จึงขอระงับการสำรวจไว้
ก่อนจนกว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีตามหนังสือรายงานที่ กส. 0713/พิเศษ ลง
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2526   ต่อมากองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่
กษ. 0713/15627 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2527 และที่ กษ 0713/530 ลงวันที่ 10
มกราคม พ.ศ.2528 ถึงป่าไม้เขตปัตตานีขอทราบสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวว่า
สามารถเข้าไปทำการสำรวจได้หรือไม่ ซึ่งป่าไม้เขตได้มีหนังสือที่ กษ 0714
(ปน)/181 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2528 แจ้งว่าได้สอบถามไปยังจังหวัดยะลาแล้ว
ได้รับรายงานว่าบริเวณพื้นที่ที่ได้รับคืนจากกรมประชาสงเคราะห์    ในขณะนี้
สถานการณ์ปกติสามารถเข้าไปทำการสำรวจได้ ตามหนังสือจงหวัดยะลาที่ ยล.
0009/1085 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2528 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้
มีคำสั่งที่ 467/2528 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2528 ให้นายอภัย หยงสตาร์ นักวิชา
การป่าไม้ 5 ไปทำการสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่เขตนิคมสร้างตน
เองพัฒนาภาคใต้ ที่ได้รับคืนจากกรมประชาสงเคราะห์ พื้นที่ป่าเหนือเขื่อนบาง
ลาง และบริเวณใกล้เคียงในท้องที่จังหวัดยะลา ผลการสำรวจตามหนังสือที่ กห.
0713/- ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2528 รายงานว่า    พื้นที่ที่ได้รับคืนจากกรม
ประชาสงเคราะห์ยังอยู่ในระหว่างการปราบปรามโจร จ.ค.ม.ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทหาร ไม่สามารถทำการสำรวจได้ ส่วนพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนบางลางและบริเวณ
ใกล้เคียง ในท้องที่อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ มีจุดเด่นตามธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ และมีทิวทัศน์สวยงาม
เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ กษ.
0713/2120 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2528 เสนอกรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 966/2528 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2528 ให้นายอภัย หยงสตาร์ นักวิชาการป่าไม้ 5    ไปดำเนิน
การจัดตั้งและปรับปรุงป่าเหนือเขื่อนบางลางและบริเวณใกล้เคียงเป็นอุทยาน
แห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ    เพื่อการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งต่อมาอุทยานแห่งชาติบางลางได้มี
หนังสือที่ กษ.0713(บล)/42 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2529 แจ้งขอให้รวมพื้นที่วน
อุทยานธารโต ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี เนื้อที่ประ
มาณ 9.25 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติบางลาง
และกรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนมากที่ กษ.0713/3373 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2530 ถึงป่าไม้เขตปัตตานี ให้โอนวนอุทยานน้ำตกธารโต เป็นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติบางลาง ทำให้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 461.04 ตารางกิโลเมตร
               ขณะนี้กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กำลังดำเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ เพื่อจะได้กำหนดพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.. อุทยานแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2504

 
     

                         จุดเด่นที่น่าสนใจ                          ลักษณะโดยทั่วไป                   การเดินทางและบริการที่พัก