อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม

 
                              
 
           อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม     ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา  มีเนื้อที่  227,312  ไร่ หรือ 363.70   ตารางกิโลเมตร   จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม การลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้  ประจำจังหวัดเชียงราย   เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ.2537    และวันที่  7  เมษายน พ.ศ.2537  เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง , ป่าห้วยต้นยาง  และป่าห้วยแม่แก้ว , ป่าดอยปุย(บางส่วน)

          มีอาณาเขตติดต่อกับ

   ทิศเหนือ              จด        อำเภอเมือง  ตำบลท่าสาย   อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย
   ทิศใต้                 จด        อำเภอแม่ใจ  ตำบลบ้านเหล่า   อำเภอแม่ใจ   จังหวัดพะเยา
   ทิศตะวันออก         จด        ลำห้วยแม่อ้อและลำน้ำแม่คาว   ท้องที่ตำบลแม่อ้อ
                                                   อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย และจดอำเภอป่าแดด
                                                   ตำบลศรีโพธิ์เงิน    อำเภอป่าแดด   จังหวัดเชียงราย
   ทิศตะวันตก           จด       ถนนสายพาน-เชียงรายท้องที่ตำบลเจริญเมือง
                                                   อำเภอพาน    จังหวัดเชียงราย   จดอำเภอพาน
                                                   ตำบลเวียงห้าว      อำเภอพาน    จังหวัดเชียงราย
 
     

Back / ับ

        จุดเด่นที่น่าสนใจ         ลักษณะโดยทั่วไป      การเดินทางและบริการที่พัก