ลักษณะภูมิประเทศ

                                   

          สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน     เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำ
ธารและห้วยต่างๆ เช่น ห้วยหินลาดห้วยบุ่น ห้วยโคก ห้วยม่วง ห้วยเลา ห้วยหิน
ปูน ห้วยอีคอน  ห้วยวังปลา   เป็นต้น    ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำอูน    ตามสันเขาและ
ไหล่เขาบางแห่งเป็นทุ่งหญ้า    บางแห่งมีหินโผล่สูงขึ้นมาพ้นร ะดับดินและยอด
หญ้า ทำให้เกิดความงดงามตามธรรมชาติ และบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชัน

ลักษณะภูมิอากาศ

             สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน   ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือน
พฤษภาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ฝนตกชุกประมาณเดือน
กันยายน และฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์  อากาศเย็น
สบาย

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

            สภาพป่าประกอบด้วยป่าเต็งรัง ขึ้นอยู่กระจัดการจายโดยทั่วไป    มีพันธุ์ไม้
ได้แก่ เหียง พลวง รกฟ้า ส้าน กระบก เต็ง รัง เป็นต้น ป่าดงดิบขี้นอยู่หนาแน่นตาม
บริเวณฝั่งลำห้วยและตามลำแม่น้ำ มีพันธุ์ไม้ ได้แก่ ไม้ตะเคียนต่างๆ มะค่าโมง ยาง
ประดู่ ตะแบก พยุง พยอม สมพง แดง นนทรี เป็นต้น และป่าเบญจพรรณขึ้นอยู่ตาม
ลาดเขาระหว่างป่าเต็งรังกับป่าดงดิบ      พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ผสมกันไป    ไม้พื้นล่างประ
กอบด้วย ไม้ไผ่ หวายต่าง ๆ ทุ่งหญ้ามีเนื้อที่กว้างขวาง มีหญ้าเพ็ก หญ้าคา และหญ้า
คมบางขึ้นอยู่

           สัตว์ป่าประกอบด้วย ค่าง ชะมด บ่าง กระรอก เม่น ลิงลมหรือนางอาย เสือปลา
อีเห็น กวาง วัวแดง เสือโคร่ง หมี ไก่ป่า ช้างป่า และนกนานาชนิด เช่น นกขุนทอง นก
แซงแซว นกดุเหว่า นกกางเขนดง นกหัวขวาน นกกวัก เป็นต้น

 
     

Back / ับ

                     ประวัติความเป็นมา                           จุดเด่นที่น่าสนใจ                       การเดินทางและบริการ