ตอบ  ราษฎรที่ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.1 หรือ สทก.2 หากมีการขายที่ดินให้ผู้อื่นจะเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไข ของการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนหนังสืออนุญาตดังกล่าวได้  กรณีผู้ได้รับหนังสืออนุญาต สทก.1 หรือ สทก.2 ถึงแก่ความตาย  ผู้ที่จะสืบสิทธิตามหนังสืออนุญาตดังกล่าว  คือ สามี ภรรยา บุตร คนหนึ่งคนใด หรือบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาต (ผู้ตาย)  ได้ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดให้เป็นผู้สืบสิทธิและหน้าที่ของตน  โดยผู้ที่จะสืบสิทธิดังกล่าวต้องยื่นคำขออนุญาตต่อนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู่ภายใน 180 วัน  นับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย และต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตรของผู้ตาย