ส่วนอำนวยการ
           ฝ่ายการเงินและบัญชี 

           มีหน้าที่รับผิดชอบงานก้านการเงิน  ด้านการบัญชี  ด้านการตรวจสอบ  ด้านเงินเดือนค่าจ้างประจำ 
           กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำและงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
           ให้แบ่งงานเป็น  4  งาน  ดังนี้

           1.งานตรวจสอบ  มีหน้าที่ตรวจสอบ  ใบสำคัญ / สัญญาการยืมเงิน  จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
           จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ  งาน / โครงการ ออกใบรับสำคัญหักล้างเงินยืมราชการ จัดทำใบสำคัญ
           หักการลงบัญชีด้านทั่วไป จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้  จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทุกประเภท 
           ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ออกคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวและงานอื่นใด
           ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           2.งานการเงิน   มีหน้าที่ – จ่ายเงิน  เขียนเช็คสั่งจ่าย  จัดทำขบ.เบิกจ่าย
           (ยกเว้น  เงินเดือน – ค่าจ้างประจำและเงินอื่นใดที่เบิกจ่ายควบคู่กับเงินเดือน – ค่าจ้างประจำ)
           จัดทำทะเบียนควบคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดทำทะเบียนคุม  ขบ. เบิกจ่ายเงิน  จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
           จััดทำเงินรายได้แผ่นดิน  จัดทำงบเดือนใบสำคัญเงินรับจากคลัง  จัดทำงบเดือนรายได้แผ่นดิน  ดำเนินการฝาก –
           ถอนเงินจากธนาคาร  ดำเนินการนำเงินส่งคลัง  ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกจ้างชั่วคราวรายตัว
           จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย  ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม  และงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           3.งานบัญชี   มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการ  จัดทำรายงานการเงิน จัดทำทะเบียนคุมเงิน
           นอกงบประมาณทุกประเภท จัดทำทะเบียนรายจ่ายตามแผนงาน  งาน / โครงการ  จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายงบกลาง 
           จัดทำงพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ  และด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเงิน
           นอกงบประมาณ เก็บรักษาใบสำคัญคู่จ่ายหรือหลักฐานการจ่ายไว้ให้เจ้าหน้าที่  ส.ต.ง.  หรือกรมตรวจสอบ
           และงานอื่นใดมอบหมาย 

           4.งานเงินเดือน – ค่าจ้างประจำ  มีหน้าที่จัดทำบัตรควบคุมการจ่ายเงินเดือน รายอัตรา จัดทำบัตรจ่ายค่าจ้างประจำรายวัน 
           ทะเบียนคุมเงินช่วยเหลือบุตร ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี 
           ณ  ที่จ่ายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ดำเนินการโอนเงินเดือน – ค่าจ้างประจำ  ผ่านธนาคารให้ข้าราชการ –            ลูกจ้างประจำ  ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ลูกจ้างประจำ และงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย