หน้าหลัก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างกองนิติการ
  ระเบียบและกฎหมาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหารกองนิติการ
 
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
  ศูนย์สารสนเทศ
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  ส่วนการเจ้าหน้าที่
  สำนักแผนงานและสารสนเทศ
  สำนักอุทยานแห่งชาติ

 

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

 

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกองนิติการ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 NEW!!

Untitled Document

 
ความเป็นมา  กองนิติการ

  •    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439 เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริหารกิจการป่าไม้ของชาติ จนกระทั่งต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2517 สำนักงานนิติการได้ยุบเลิกไป โดยให้โอนงานเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ นั้น มาอยู่ในแผนกวนบาลซึ่งได้ยกฐานะขึ้นเป็นงานกฎหมาย ในสังกัดกองคุ้มรอง และต่อมาก็ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2521 กำหนดให้กองนิติการเป็นส่วนราชการในกรมป่าไม้

  •    ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยแบ่งภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกเป็น ท3 กรม ได้แก่ กรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประการาชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2545โดยให้กองนิติการเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  •    กองนิติการได้รับโอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพันข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 67 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                                                                                                        


 

 

 


 

Untitled Document
ผู้ดูแลเว็บไซต์
กองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์. 025610777 - 1211 โทรสาร. 025797594