ส่วนอำนวยการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 
 

 

 

 

 

 
                  ส่วนอำนวยการ   รับผิดชอบ
                  1) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนัก
                  2) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  และพัสดุของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
                  3) ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
                  4) ควบคุม  ดูแลอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และครุภัณฑ์ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 

 

 

กลับหน้าหลักสำนักแผนงานและสารสนเทศ