ภารกิจอำนาจหน้าที่
สำนักแผนงานและสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 
 

 

 

 

 
                  สำนักแผนงานและสารสนเทศ   มีอำนาจหน้าที่ 
                  1) ศึกษาและวิเคราะห์แผนงานและโครงการ  การตั้งงบประมาณประจำปี  รวมทั้งเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
                  2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท  แผนงาน  และกิจกรรมในแนวพระราชดำริและแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติ   และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะกิจอื่นๆ ของกรม
                  3) จัดระบบการสำรวจ   การเก็บ  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด  และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
                  4) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านป่าไม้  และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้  และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
                  5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                  โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ  มีหน่วยงานในสังกัด  ได้แก่  ส่วนอำนวยการ   ส่วนนโยบายและแผน  ส่วนจัดการงบประมาณ  ส่วนติดตามและประเมินผล  ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  และศูนย์สารสนเทศ   อยู่ภายใต้การปกครองของสำนักแผนงานและสารสนเทศ  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนี้
 

 

 
                  ส่วนอำนวยการ   รับผิดชอบ
                  1) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนัก
                  2) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  และพัสดุของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
                  3) ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
                  4) ควบคุม  ดูแลอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และครุภัณฑ์ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 

 

 
                  ส่วนนโยบายและแผน   รับผิดชอบ
                  1) รวบรวม  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ  ประมวลเป็นนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  2) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี  กระทู้  ญัตติ  การประชุมรัฐสภา  และการประชุมผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนงานและโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                  4) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 

 

 
                  ส่วนจัดการงบประมาณ   รับผิดชอบ
                  1) วิเคราะห์  ประมาณการ  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกลยุทธ์ผลผลิตตัวชี้วัดของกรม
                  2) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินภาพรวมประจำปี
                  3) วิเคราะห์  ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน  และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 

 

 
                  ส่วนติดตามประเมินผล   รับผิดชอบ
                  1) กำหนดรูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน
                  2) จัดทำรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน  เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด
                  3) ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด  เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
                  4) พิจารณางบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินการในกิจกรรม/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
                  5) จัดทำแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดลงทุน
                  6) จัดทำรายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
                  7) ประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม
 

 

 
                  ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  รับผิดชอบ
                  1) ประสานงานตามพันธกรณีเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่างๆ ด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                  2) ดำเนินการว่าด้วยความร่วมมือด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
                  3) ดำเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน และประชุมในต่างประเทศของข้าราชการ
 

 

 
                  ศูนยสารสนเทศ   รับผิดชอบ
                  1) จัดระบบการสำรวจ รวบรวม ประมวลผล  วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล  จัดทำฐานข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                  2) สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                  3) บริการ ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

กลับหน้าหลักสำนักแผนงานและสารสนเทศ