Check Mail

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Web Counters


เริ่มนับตั้งแต่ 1/1/2002

Download

 

 
 

 

การฝึกอบรมการป้องกันการดับไฟป่าและวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันไฟป่าให้กับ กรมรบพิเศษที่ ๕ ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

   

      เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ได้ดำเนินการฝึกอบรมการป้องกันการดับไฟป่า และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟป่าให้กับกำลังพลในหน่วยของ กรมรบพิเศษที ๕ โดยได้จัดวิทยากรพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าในลักษณะต่างๆ รวมทั้งการสาธิต และการฝึกใช้อุปกรณ์ในการดับไฟป่า ณ กรมรบพิเศษที่ ๕ ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่