หน้าแรก        
 
ข้อมูลศูนย์วิจัย
บริการวิชาการ
ห้องเรียนธรรมชาติ
กิจกรรม
ถาม-ตอบ

New Document


ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่
หนอนไหม.คนกินอาจถึงตาย
หนอนบุกแพร่
แตนเบียนสาว ศัตรูตัวฉกาจของ แมลงวันผลไม้
หนอนตะกู
กับดักกาวเหนียว
ผีเสื้อรูปหน้าคน
แมงมุมชักใยคลุมต้นไม้
แมลงหน้าเปาบุ้นจิ้น
ด้วงชนิดใหม่ของโลก
แมลงหน้าเปาบุ้นจิ้น
หวั่นไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยาระบาด!!!
ร่วมใจเพิ่มประชากรแมลงทับคืนสู่ป่า
d ทำไมแมลงสาบถึงหงายท้องตาย?

 

เมนูหลัก > บริการวิชาการ > บทบาทของ แมลงต่อระบบนิเวศ > แมลงผู้ย่อยสาย

 

 

       

         แมลงทำหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืช ซากสัตว์ และของเสียในสิ่งแวดล้อม ซึ่งแมลงนำเศษซากเหล่านั้นมาใช้สำหรับเป็นอาหาร เป็นที่วางไข่ เป็นแหล่งอาหารของตัวอ่อนด้วย ซึ่งเศษซากเหล่านี้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของอินทรียวัตถุในดินสำหรับเป็นแหล่งอาหารของแมลง ซึ่งแมลงเหล่านี้ถูกเรียกว่า “saprophages” นักกีฏวิทยาได้แบ่งกลุ่มแมลงเหล่านี้ตามประเภทของอาหาร ดังนี้

  • แมลงกินซากพืช หรือ เนื้อไม้แห้งเป็นอาหาร
  • แมลงกินซากสัตว์ที่ตายเป็นอาหาร
  • แมลงกินของเสียจากสัตว์ (มูลสัตว์) เป็นอาหาร

1. แมลงกินซากพืช หรือไม้แห้งเป็นอาหาร
แมลงกลุ่มนี้อาศัยและกัดกินอยู่ในเศษซากพืชและเนื้อไม้แห้ง ที่มีทั้งชนิดที่อยู่ในดิน และชนิดที่เจาะและอาศัยกัดกินอยู่ในเนื้อไม้ แมลงที่กินซากพืชเป็นอาหาร เช่น ปลวก มด และตัวหนอนของด้วง เป็นต้น นอกจากการย่อยเกิดจากแมลงแล้วยังมีผู้ย่อยสลายชนิดอื่นเข้ามาช่วยทำกิจกรรมย่อยสลายให้เกิดเป็น ฮิวมัส (Humus) ซึ่งพบปกคลุมตามผิวดิน เช่น จุลินทรีย์ และเชื้อรา เป็นต้น

2. แมลงกินซากสัตว์ที่ตายเป็นอาหาร
แมลงในกลุ่มนี้มีหลายชนิด เช่น ด้วง ตัวหนอนแมลงวัน ต่อแตน มด และไร เป็นต้น โดยแมลงชนิดต่าง ๆ เหล่านี้อาศัยอยู่ในซากสัตว์ และกินอาหารในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น พวกต่อ แตน แมลงกลุ่มนี้จะบินมาและกัดกินอาหารอย่างรวดเร็ว  ส่วนกลุ่มอื่น เช่น หนอนแมลงวัน หนอนของด้วงกินซาก จะอาศัยอยู่ในซากเนื้อสัตว์เป็นเวลานานกว่า เป็นต้น

3. แมลงกินของเสียจากสัตว์ (มูลสัตว์) เป็นอาหาร
แมลงในกลุ่มนี้อาศัยมูลของสัตว์อื่นเป็นอาหาร และเป็นที่อยู่อาศัยของตัวอ่อน เช่นด้วงมูลสัตว์ และแมลงวัน Manure flies ซึ่งกลิ่นของมูลสัตว์สามารถดึงดูดตัวเต็มวัยของแมลงเหล่านี้ ให้ทำการค้นหามูลของสัตว์ เพื่อทำการวางไข่บนมูลที่สดใหม่ หลังจากนั้นตัวหนอนจะอาศัยและกินอินทรียวัตถุที่อยู่ในมูลของสัตว์นั้นเป็นอาหาร

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2
ตู้ ปณ.3 ปท.โนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40290
เบอร์โทร. 083-3554545  E-mail :: insectkhonkaen@yahoo.co.th