กว่างญี่ปุ่น

 
 

อันดับ                                    Coleoptera

วงศ์                                         Scarabaeidae

วงศ์ย่อย                                   Dynastinae

ชื่อวิทยาศาสตร์                      Trypoxylus dichotomus politus  

 

วรวุฒิ  วรคุตตานนท์

ด้วงกว่างญี่ปุ่น แบ่งเป็นชนิดย่อย ประมาณ 7 ชนิด แต่ละชนิดย่อย มีความแตกต่างกันไม่มากนัก เช่น ความแตกต่างระหว่างองศาของ เขาด้านล่าง ในประเทศญี่ปุ่นมีด้วงกว่างญี่ปุ่น ถึง 4 ชนิดย่อย  ส่วนชนิดย่อยที่พบในประเทศไทย คือ Politus มีถิ่นอาศัยตั้งแต่ อินเดีย ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม  จัดเป็นด้วงขนาดกลาง เพศผู้มีขนาด 38.5 – 79.5 มม. เขามีลักษณะคล้ายด้วงกว่าง 2 เขา แต่เขาด้านล่างจะแยกออกเป็นง่าม แต่ละง่ามมีเขาแหลม เพศเมียมีขนาด 42.2 – 54.0 มม. วงจรชีวิตประมาณ 1 ปี โดยตัวเต็มวัยขุดออกมาจากดินในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน เริ่มวางไข่ ในช่วงกลางเดือน มิถุนายน และฟักเป็นหนอน ไปจนถึงเดือน มีนาคม จะกลายเป็นดักแด้ และออกมาเป็นด้วงตัวเต็มวัย และสืบพันธุ์ต่อไป ตัวอ่อนจะกินเศษซากใบไม้ และไม้ผุเป็นอาหาร ตัวเต็มวัยกิน ยางไม้ที่มีแมลงบางชนิด เช่น ด้วงหนวดยาว ด้วงคีม ไปทำให้เกิดยางไว้ กว่างญี่ปุ่นจะไปขับไล่ เพื่อให้ได้อาหาร  การต่อสู้ของกว่างญี่ปุ่นไม่เหมือนด้วงในวงศ์ กว่าง ( Dynastinae ) แต่ไปเหมือนกับด้วงดอกไม้ ( Cetoninae ) การต่อสู้กันระหว่างด้วงญี่ปุ่น ไม่ค่อยใช้เขาหนีบกันเหมือนด้วงกว่างชนิดอื่น ๆ แต่กว่างญี่ปุ่นจะใช้เขาล่างงัดกันให้ตกต้นไม้เสียมากกว่า   จึงไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ กว่างญี่ปุ่นเป็นด้วงขวัญใจเด็ก ๆทั่วโลก เพราะมีการทำเป็นการ์ตูนเรื่อง The Guardians Of The Forest  เป็นตัวเด่นในเรื่อง ชื่อว่าเจ้า " มูชิคิง "

 

ในประเทศไทย นักเลี้ยงด้วงบางคน สามารเพาะเลี้ยงด้วงกว่างชนิดนี้จนครบวงจรชีวิต แต่มีขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ทางศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1  จึงได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงเพื่อให้มีประชากรเพิ่มขึ้น และมีขนาดที่เท่าเทียมกับในธรรมชาติต่อไป

 

   
 

    

ด้วงกว่างญี่ปุ่นเพศผู้

 

 

ด้วงกว่างญี่ปุ่นเพศเมีย