เอกสารทางวิชาการ

ผลงานวิจัย (บทคัดย่อ)

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงป่าไม้ในประเทศไทย  

 (Forest Insect Biodiversity in Thailand)  

  กอบศักดิ์ วันธงไชย  2544

ผลของไฟป่าต่อความหลากชนิดของมดและแมลงศัตรูไม้สักที่สำคัญบางชนิดในสวนป่าไม้สักอายุน้อย

                                                        กอบศักดิ์ วันธงไชย  และ โรเบิร์ต คันนิงแฮม 2544

 หนอนผีเสื้อกินใบสัก (Teak Defoliator)

 กอบศักดิ์ วันธงไชย  2544

 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงคุ้มครอง 2 สกุล: เขตแพร่กระจายและความชุกชุมของผีเสื้อหางยาว

  สุรชัย  ชลดำรงค์กุล  นพชนม์  ทับทิม  วัฒนา  ศักดิ์ชูวงษ์  สังวล  รัตนจันทร์  

สุภโชติ  อึ้งวิจารณ์ปัญญา 2547 ( PDF file  321 kb.)

 ผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก (Teak beehole borer)

 กอบศักดิ์ วันธงไชย  2544

การติดตามประชากรของผีเสื้อกลางคืน ค้างคาว

สุรชัย  ชลดำรงค์กุล  วัฒนา  ศักดิ์ชูวงษ์  นพชนม์  ทับทิม  สุภโชติ  อึ้งวิจารณ์ปัญญา  

สังวล  รัตนจันทร์ 2547 ( PDF file  219 kb.) 

แมลงศัตรูไม้สัก 

กอบศักดิ์ วันธงไชย  2544

เขตแพร่กระจายของด้วงที่เป็นแมลงคุ้มครองของไทย

สุรชัย  ชลดำรงค์กุล  วัฒนา  ศักดิ์ชูวงษ์  นพชนม์  ทับทิม  สังวล  รัตนจันทร ์  

สุภโชติ  อึ้งวิจารณ์ปัญญา 2547 ( PDF file  284 kb.)

การสำรวจคุณภาพน้ำ บริเวณน้ำตกแม่แก้ ลำห้วยแม่หวด และ ลำห้วยเอี๋ยน  

นักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2551 

 การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพแบบรวดเร็วกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำปาง

(Abstract;138 kb)    (Full paper ; 335 kb)

สุรชัย  ชลดำรงค์กุล  สันติ  กิตติบรรพชา และภัทพิมล  ไสว

 การจำแนกด้วงคีมยีราฟ  (แมลงคุ้มครองฯ)          

วีรศักดิ์  ทิชัย 2549

 เอกสารทางวิชาการ

การจำแนกด้วงกว่างดาว  เปรียบเทียบด้วงกว่างดาวแพรี่ และ เกสทรอยด์

สันติ  กิตติบรรพชา  วรวุฒิ  วรคุตตานนท์   สุทัศน์  วิยานันท์

มวนเพชฌฆาต

สันติ  กิตติบรรพชา  วรวุฒิ วรคุตตานนท์ สิทธา  บุญมากาศ มานพ  วิยานัน  

 

ตั๊กแตนใบไม้

สันติ  กิตติบรรพชา  วรวุฒิ  วรคุตตานนท์  นายนพดล นิสูง

ศัพท์เทคนิคด้านกีฏวิทยา

สันติ  กิตติบรรพชา  สิทธา  บุญมากาศ

จิ้งโกร่ง

สันติ  กิตติบรรพชา  นายสุทิน  สิงห์แก้ว

 

ตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้    LQ 1.13 Mb      HQ 6.46 Mb   

สันติ  กิตติบรรพชา  วรวุฒิ วรคุตตานนท์

 

ต่อหัวเสือ

สันติ  กิตติบรรพชา  วรวุฒิ วรคุตตานนท์  วิภารัตน์ ฉัตรปวงคำ

 

 

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง

สันติ  กิตติบรรพชา  วิภารัตน์ ฉัตรปวงคำ วรวุฒิ วรคุตตานนท์  พิมพร  การินทร์

 

แมลงปอในศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1

สันติ  กิตติบรรพชา  วิภารัตน์ ฉัตรปวงคำ วรวุฒิ วรคุตตานนท์  สุทัศน์  วิยานันท์

 

การทดสอบถุงเลี้ยงมวนเพชฌฆาตเพื่อการเลี้ยงเชิงปริมาณ

สันติ  กิตติบรรพชา  วิภารัตน์   ฉัตรปวงคำมานพ    วิยานันท์ สุพรรณี วิยานันท์

 

 

การประยุกต์ใช้ระบบไฮโดรโพนิกส์ ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแมลงกินพืช

สันติ  กิตติบรรพชา และ นพดล  ภิระบรรณ

 

 หมายเหตุ    

 

นายกอบศักดิ์ วันธงไชย                หัวหน้าศูนย์ฯ ปี พ.ศ. 2540-2544

นายสุภโชติ  อึ้งวิจารณ์ปัญญา       หัวหน้าศูนย์ฯ ปี พ.ศ. 2546-2548

สันติ  กิตติบรรพชา               หัวหน้าศูนย์ฯ ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

วีรศักดิ์  ทิชัย                                 พนักงานจ้างเหมา (นักวิชาการป่าไม้) 2547-50  ปัจจุบัน บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

วรวุฒิ  วรคุตตานนท์              พนักงานจ้างเหมา (นักวิชาการเกษตร) 2549-ปัจจุบัน

นายนพดล นิสูง                   พนักงานราชการ 2548-ปัจจุบัน     

สุทัศน์  วิยานันท์                    พนักงานราชการ 2547-ปัจจุบัน     

นายสุทิน  สิงห์แก้ว              พนักงานราชการ 2548-ปัจจุบัน

วิภารัตน์ ฉัตรปวงคำ             พนักงานจ้างเหมา (นักวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยด้านชีววิทยา ) 2552-ปัจจุบัน

   

   กลับหน้าหลักศูนย์ฯ 1         กลุ่มวิจัยแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้