พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ศรีตรัง (Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl.)

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl.

วงศ์ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ Green ebony , Jacaranda

ชื่ออื่น แคฝอย

ไม้ต้น  ขนาดเล็กผลัดใบ สูง 4 - 10 เมตร ทรงเรือนยอดโปร่ง 

เปลือก  ต้นสีน้ำตาลอ่อนปนเทา โตช้า  

ใบ  เป็นใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น   ออกตรงกันข้าม ใบย่อยขนาดเล็กมาก ปลายใบแหลม โคนใบมน 

ดอก  สีม่วง ออกเป็นช่อแขนงขนาดใหญ่ตามปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด มี 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์  กลางประมาณ 2 เซนติเมตร 

ผล  เป็นฝักแบนกว้าง 1 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 2 - 2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบนขนาดเล็กมีปีก

นิเวศวิทยา เป็นไม้ถิ่นอเมริกาใต้ ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้นำเข้ามาปลูก ที่จังหวัดตรัง

ออกดอก ธันวาคม - มีนาคม 

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด ต้นมีอายุ 4 - 6 ปี จึงจะออกดอก

ข้อสังเกตและผลการทดลอง  
1.  เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 10 วัน
2.   ภายในระยะเวลา 4 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ