พััััััันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    ได้ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำไปปลูกเป็นศิริมงคลในวันเริ่มโครงการ
ในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


สุพรรณิการ์ (Cochlospermum  religiosum   (L.)  Alston )

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดนครนายก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum  religiosum  (L.)  Alston

วงศ์ COCHLOSPERMACEAE

ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree , Silk Cotton Tree

ชื่ออื่น ฝ้ายคำ

ไม้ต้น  ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 7 - 15 เมตร เรือนยอดค่อนข้างกลม 

เปลือก  ต้นเรียบสีเทา กิ่งก้านคดงอ 

ใบ  ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับใบทรงกลม หรือรูปหัวใจ  ใบจัก เป็นแฉกแหลมลึก 3 - 5 แฉก   ขอบใบเรียบหรือจักเล็กน้อย 

ดอก  สีเหลืองสดหรือเหลืองทอง   ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง   ทยอยบาน   เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง  8 - 10 เซนติเมตร 

ผล  ทรงกลม ขนาด 8 - 10 เซนติเมตร สีเขียว  เมื่อแก่ เมล็ดสีน้ำตาล  แตกออกเป็น 3 - 5 พู   รูปไตสีน้ำตาลเข้ม   มีปุยสีขาวคล้ายสำลีหุ้ม

นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด อเมริกากลางและอเมริกาใต้ มีทั้งชนิดดอกซ้อน และดอกไม่ซ้อน

ออกดอก ธันวาคม - มีนาคม ก่อนออกดอกทิ้งใบ

ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด และปักชำ

วิธีปฏิบัติต่อเมล็ดและการเพาะเมล็ด นำเมล็ดแช่น้ำประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนนำไปเพาะ

ข้อสังเกตและผลการทดลอง    
1. เมล็ดงอกใช้เวลาประมาณ 12 วัน
2. ภายในระยะเวลา 4 เดือน ต้นกล้าจะมีความสูงประมาณ 30 ซม. สามารถย้ายปลูกได้

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ