กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

สนประดิพัทธ์

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Casuarina  junghuhniana  Mig.

ชื่อวงศ์  Casuarinaceae

ชื่อสามัญ   สนประดิพัทธ์

ชื่อทางการค้า   -

ชื่อพื้นเมือง  -


   สนประดิพัทธ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ 10-20 ม. ไม้ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกของลำต้น สีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่องตื่น ๆ ลอกเป็นแผ่นลึก ๆ ห้อยตามลำต้น

                        รูปทรง (เรือนยอด)  รูปกรวยแหลม กิ่งขนาดเล็กทำมุกแหลมกับลำต้นและแตกกิ่งเป็นระเบียบ

                        ใบ   ใบเล็กแหลมติดอยู่ตามข้อของกิ่งย่อย

                        ดอก  ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างดอกกันอยู่บนกิ่งแม้ในต้นเดียวกันหรือต่างต้นดอกเพศผู้เป็นช่อแบบหางกระรอก เกิดตามปลาย ๆ กิ่งย่อย ส่วนดอกเมียเป็นช่อกลมอยู่ใกล้ ๆ กิ่งใหญ่

                                       สี  -

                                       กลิ่น  -

                                       ออกดอก  -

                        ผล  ผิวแข็งเรียงอัดกันเป็นก้อนกลม ๆ

                                       ผลแก่  -

   
     มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ชอบขึ้นในดินทรายใกล้ทะเลจนถึงภูเขาสูงถึง 3,100 ม. จากระดับน้ำทะเล     

  การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า   ใช้หน่อจากราก, ตอนจากกิ่งที่เกิดจากราก ต้น ยอดของต้น และปลายกิ่ง, การชำกิ่ง กล้าไม้ที่ได้จากทั้ง 3 ส่วนข้างต้น จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ พอสมควร จึงจะสามารถดำเนินการได้

  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก   -

                        ดิน  ดินทรายจนถึงดินเหนียว ซึ่งมีความเป็นกรด เป็นด่าน pH 2-8

                        ความชื้น  -

                        แสง   -

  การปลูกดูแลบำรุงรักษา    -

                       การคัดเลือกพื้นที่และเตรียมพื้นที่ปลูก   ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละแห่ง โดยทั่วไปจะทำการไดพรวนและหากเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วม จะต้องทำการยกร่องให้สูงขึ้น ขุดหลุมปลูกขนาด 25x25x25 ซม. รองกันหลุมด้วย ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักสูตร 15-15-15

                        วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม    -ระยะปลูก 2x2 ม. ขึ้นไป ก่อนปลูกจะต้องฉีกถุงพลาสติกออก วางกล้าตรงกลาง หลุมให้คอรากอยู่ระดับเดียวกับผิวดิน ควรปลูกในต้นฤดูฝน ระยะปลูกมีความสำคัญมากเพราะจะมีผลโดยตรงกับการลงทุนปลูก เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว 5-7 ปี จึงตัดไม้ขายได้ 

  โรคและแมลง   ปลวกกัดกินรากอ่อนและจิ้งหรีดกัดกินลำต้น

  อัตราการเจริญเติบโต   -

 

                       การเก็บรักษา   -

                       การแปรรูป  ทำเฟอร์นิเจอร์ ปาร์เก้

                       การตลาด  -

                       การบริโภค  -

                       การนำเข้า -

                       การส่งออก  -                     
การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ 
เสาโป๊ะ เสากระโดงเรือ ทำฟืนและถ่าน ไม้กระดาน ไม้ฝา

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นแนวกันลม สามารถตัดแต่งเป็นรูปต่าง ๆ ได้

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ  -

                      การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร -