ประกาศ!

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง  การก่อสร้าง ต่อเติม และแก้ไข อาคารสถานที่ในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

               กรณีที่หน่วยงานของท่านมีการก่อสร้าง ต่อเติม และแก้ไขสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่  กรุณาแจ้งศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้น จะถือว่า
ท่านกระทำการก่อสร้าง ต่อเติม และแก้ไข อาคารสถานที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

    
          จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โทร.1157


 

 
     
   เอกสารและแบบฟอร์ม  
 
     

>>

  หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนและมูลนิธิต่างๆ
     
     
     
     
 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ  ชั้น 2  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 ต่อ 1158

 

 

 

กลับหน้าแรกกรมอุทยานฯ