ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ อส.

 
     
 

 

 
 
  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ในกระบวนงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
   
  แบบรายงานการตรวจสอบตนเอง (Checklist) การปฏิบัติงานการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
 
   
    ผังการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
   
    ผัง  แผนภูมิสรุปขั้นตอนการตรวจยึดจับกุม  
   
  คู่มือมาตรฐานการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ 
   
  แผ่นพับแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
 
   
    พื้นที่ป่า  
   
    ไม้  
   
    สัตว์ป่า  
   
    ของป่าหวงห้าม  
   
   
   
 
     
 

กลับหน้าแรกกรมอุทยาน