Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
/ 2558  ปก  
 จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย
/ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด/ 2553  ปก  
 เอกสารเผยแพร่โครงการต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สาขาเกษตร
/ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ , เรียบเรียง/ 2557  ปก  
 รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559
/ อำนาจ ชิดไธสง , บรรณาธิการ/ 2560  ปก  
 เจ้าจะกลับมานกกระเรียนพันธุ์ไทย
/ นุชจรี พืชคูณ/ 25..  ปก  
 ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้
/ ก่องกานดา ชยามฤต , เรียบเรียง/ 2559  ปก  
 เห็ดครีบ : กลุ่มป่าแก่งกระจาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
/ 2559  ปก  
 Garden guide 40 Case studies
/ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์/ 2557  ปก  
 Make Me Garden
/ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์/ 2556  ปก  
 รวมพลคนรักสับปะรดสี
/ ภวพล ศุภนันทนานนท์/ 2556  ปก  
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้
/ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า/ 2558  ปก  
 โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 - 2557
/ กรมป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้/ 2558  ปก  
 120 ป่าไม้ของเรา
/ กรมป่าไม้/ 2559  ปก  
 คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม/ 2547  ปก  
 แนวทางการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
/ วุฒิชัย แสงสำราญ , บรรณาธิการ/ 2557  ปก  
วารสาร
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 240 [กุมภาพันธ์ 2560].
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 244 [มิถุนายน 2560].
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 (2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 191 (มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 192 (กรกฎาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 73 (July 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of forestry. Volume 115 Number 3 (May 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 72 Number 1 (January/February 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 72 Number 2 (March/April 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 72 Number 3 (May/June 2017).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 (16 มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 450 (1 กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที 46 ฉบับที่ 11 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที 43 ฉบับที่ 509 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ปีที่ 35 ฉบับที่ 419 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 490 (มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 491 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Journal of forestry. Volume 115 Number 2 (March 2017).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 388 (มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 237 (มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 27 ฉบับที่ 548 (มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Special Issue (June 2017).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 5 Number 1 (June 2017).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 5 Number 2 (July 2017).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 195 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที 17 ฉบับที่ 198 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 35 ฉบับที่ 384 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 215 (10 มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 216 (26 มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่10 ฉบับที่ 217 (10 กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th