Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน เมษายน 2558
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย : Ecological corridor in Thailand
/ ทรงธรรม สุขสว่าง และ ธรรมนูญ เต็มไชย/ 2557  ปก   สารบัญ
 ของป่าในประเทศไทย
/ วนิดา สุบรรณเสณี/ 2544  ปก   สารบัญ
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดเพชรบูรณ์
/ [2557]  ปก   สารบัญ
 วิทยาการโลกร้อน
/ สุนันท์ วิทิตสิริ/ 2554  ปก   สารบัญ
 สมุนไพรถอนพิษ : พร้อมเมนูสมุนไพรหลากรส
/ ณิชชยา ฐิติชญาพัทธ์ บรรณาธิการเรียบเรียง/ [2557]  ปก   สารบัญ
 สถานภาพความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลต่างๆ บริเวณพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยชุมชนพื้นที่ Biodiversity of natural marine resources in various coastal ecosystems at the marine prote
/ อานุภาพ พานิชผล และคณะ./ 2555  ปก  
 รายงานวิจัย ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea (Hymenoptera: Apocrita) กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ Species diversity of Insect pollinators in superfamily Apoidea (Hymenoptera: Apocrita) and their food plants at N
/ ธัชคณิน จงจิตวิมล, สหณัฐ เพชรศรี, ชัยณรงค์ คำปอม/ 2557  ปก  
 การติดตามศึกษาพืชอาหารของชะนี การกระจายเมล็ด และพลวัตป่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโต Effect of plant - animal interactions and Ccimate change on forest dynamics on the Mo Singto Plot
/ Warren Y. Brockelman./ 2556  ปก   สารบัญ
 การติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านความหลากชนิดของนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจแบบรวดเร็ว ด้วยวิธี Mac Kinnon Lists Changes in species diversity of birds in Bung Kong Long Non-hunting Area Investigated from rapid assessment sur
/ จินตนา ปิ่นน้อย/ 2557  ปก   สารบัญ
 Horns, tusks, and flippers : the evolution of hoofed mammals
/ Donald R. Prothero and Robert M. Schoch./ c2002  ปก   สารบัญ
 Kingdom of Plants : a journey through their evolution
/ Will Benson/ c2012  ปก   สารบัญ
 Physiological Systems in Insects
/ Klowden, Marc J./ 2013  ปก   สารบัญ
วารสาร
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2556).
 ปก   สารบัญ
 จับตาประเด็นร้อนข่าวสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 168 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 169 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ปีที 20 ฉบับที่ 117 (กันยายน - ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 (2558).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 218 (เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารน้ำบาดาล. ฉบับที่ 2/2558.
 ปก   สารบัญ
 วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 9 (เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 165 (เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 46 (April 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 29 Number 2 (April 2015).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal : Natural Science. Volume 48 Number 5 (September - October 2014).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal : Natural Science. Volume 48 Number 6 (November - December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 37 Number 1 (January - February 2015).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 87 Number 5 (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 7 Number 6 (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 คู่มือการยกร่างหนังสือราชการและคำกล่าวภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
/ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 2556 ปก  สารบัญ
 สัญญาณป่วยบนร่างกาย Body signs
/ Joan Liebmann-Smith, Jacqueline Nardi Egan, ผู้เขียน ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล/ 2547 ปก  สารบัญ
 Amazing asean พม่า
/ พิภพ บุษราคัมวดี/ 2556 ปก  สารบัญ
 คู่มือใช้งานง่าย ๆ Internet ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ Update 2015
/ อัธพล เอื้อเจริญกิจการ/ 2557 ปก  สารบัญ
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
/ ยืนหยัด ใจสมุทร/ 2557 ปก  สารบัญ
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
/ ยืนหยัด ใจสมุทร/ 2557 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 308 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 396 (1 เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 (16 เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 392 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 464 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 216 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 (มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารประกันสังคม. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 13 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 17 (มีนาคม - เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 361 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 6 Number 66 (April 2015).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 211 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 497 (ปักษ์หลัง มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 11 (April 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 171 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 168 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 33 ฉบับที่ 357 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 163 (10 เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th