Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน เมษายน 2561
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ค้างคาวในถ้ำของเมืองไทย
/ สุเนตร การพันธ์/ 2559  ปก  
 การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช/ 2560  ปก  
 โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำแปลงปลูกป่าที่ 2/2554 - 2556 เนื้อที่ 1,500 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
/ ทศพร รักจันทร์/ 2559  ปก  
 การจัดการแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดับไฟในพื้นที่ป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)
/ เรวัตร จันทนะ/ 2559  ปก  
 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2556
/ มณีนุช ชัยปัญญา/ 2559  ปก  
 การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
/ วิศรุต แสงโนรี/ 2559  ปก  
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สังกัดฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.1 (เขากา) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
/ เดชา นิลวิเชียร/ 2559  ปก  
 แนวทางการสร้างและขยายเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) กรณีศึกษาชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
/ อำนวยพร ชลดำรงค์กุล/ 2560  ปก  
 ความเป็นกลางของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และการเปิดโอกาสให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งและแสดงหลักฐานในชั้นการพิจารณาทางปกครอง
/ พงษ์ศิริ จิตบาน/ 2559  ปก  
 การศึกษาปัญหาการดำเนินคดีบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่ารายใหญ่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ : กรณีศึกษาการบูรณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า เลอ วินเทจ รีสอร์ท หมู่ 10 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
/ ร่มเย็น ธงสิบสอง/ 2559  ปก  
วารสาร
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 63 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 468 (เมษายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 9 (เมษายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 BEDO Magazine. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 200 (มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 201 (เมษายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 82 (April 2018).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 343 (กุมภาพันธ์ 2561).
 ปก  สารบัญ
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 344 (มีนาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 จุลนิติ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 20 ฉบับที่ 467 (16 มีนาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 20 ฉบับที่ 468 (1 เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที่ 47 ฉบับที่ 8 (เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 518 (เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ปีที่ 36 ฉบับที่ 428 (เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 42 ฉบับที่ 500 (เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 วารสารการงบประมาณ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 46 (มกราคม - มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารการงบประมาณ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 47 (เมษายน - มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 (2560).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 (เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 397 (มีนาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 246 (มีนาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 5 Number 11 (April 2018).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 231 (มีนาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 232 (เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 4 Number 1 (January - March 2018).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th