Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ปฏิทินท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 3 ฤดู
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ./ 2557  ปก   สารบัญ
 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพแบบเร่งรัด หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ The rapid biodiversity asessmant of Mu Koh Lanta, Krabi Province
/ 2557  ปก   สารบัญ
 พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย : (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน./ 2555  ปก   สารบัญ
 ความหลากหลายของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
/ ธรรมนูญ เต็มไชย/ 2553  ปก   สารบัญ
 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง
/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.  ปก   สารบัญ
 ความหลากหลายและมูลค่าของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 6 จังหวัด
/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน./ 2556  ปก   สารบัญ
 ความรู้ H2O : กบนอกกะลา เล่ม 13
/ ทีมงานกบนอกกะลา/ 2552  ปก   สารบัญ
 สถานภาพปัจจุบันและแนวทางการจัดการของการอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกำเนิดไม้ยางนาของกรมป่าไม้
/ อุษารัตน์ เทียนไชย./ 2556  ปก   สารบัญ
 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบลาดตระเวน เพื่อคุ้มครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสกอย่างยั่งยืน
/ สมเกียรติ หลวงบำรุง./ 2555  ปก   สารบัญ
 การจัดการพื้นที่วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จังหวัดพัทลุง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
/ ประยุทธ ชุมเรียง./ 2555  ปก   สารบัญ
 Community forestry : local values, conflict and forest governance
/ Bullock, Ryan C. L./ 2012  ปก   สารบัญ
 A Caribbean forest tapestry : the multidimensional nature of disturbance and response
/ 2012  ปก   สารบัญ
 Redeeming REDD : policies, incentives, and social feasibility for avoided deforestation
/ Brown, Michael I./ 2013  ปก   สารบัญ
 Forestry in a global context
/ 2013  ปก   สารบัญ
 Law, tropical forests and carbon : the case of REDD+
/ 2013  ปก   สารบัญ
วารสาร
 แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557)
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ฉบับที่ 113 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ฉบับที่ 75 (2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกรกคม - เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน มิถุนายน 2556).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 87 Number 1 (January 2014).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 87 Number 2 (April 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 5 (May 2014).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 37 Number 1 (March 2014).
 ปก   สารบัญ
 International Forest Industries. Number 39 (April - May 2014).
 ปก   สารบัญ
 Tropical Natural History. Volume 14 Number 1 (April 2014).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 รวมพระวรธรรมคติ ( ปี 2537-2556) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
/ 2556 ปก  สารบัญ
 มรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่า แหล่งธรณีวิทยาของไทย
/ กรมทรัพยากรธรณี./ 2556 ปก  สารบัญ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
/ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ./ 2556 ปก  สารบัญ
 การลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
/ กรมทรัพยากรธรณี/ 2548 ปก  สารบัญ
 คู่มือรับมือแผ่นดินไหวและภัยสึนามิ
/ นายรอบคอบ. / 2554 ปก  สารบัญ
 ฅนขี่เสือ 3 : ดินแดนมหาเจดีย์ เพื่อนบ้านที่ไม่เคยรู้จัก
/ วัชระ หลิ่วพงศ์สวัสดิ์./ 2556 ปก  สารบัญ
 จากพ่อถึงลูก
/ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ./ 2556 ปก  สารบัญ
 การท่องเที่ยวกับการพัฒนา : พินิจหลวงพระบางผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
/ ชูศักดิ์ วิทยาภัค./ 2554 ปก  สารบัญ
 เศรษฐกิจอาเซียน : The Asean economy
/ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร./ 2556 ปก  สารบัญ
 การใช้ภาษาไทยในวงราชการ
/ ปรียา หิรัญประดิษฐ์./ 2554 ปก  สารบัญ
 การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด
/ วุฒิชาติ สุนทรสมัย/ 2553 ปก  สารบัญ
 บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 /
/ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)/ 2557 ปก  สารบัญ
 คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชัน Android อย่างมืออาชีพ
/ จักรชัย โสอินทร์./ 2555 ปก  สารบัญ
 Thailand : insight guides
/ 2010 ปก  สารบัญ
 Southeast Asia : insight guides
/ 2010 ปก  สารบัญ
วารสาร
 จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2555 - มกราคม 2556).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 378 (1 กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 379 (16 กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 38 ฉบับที่ 455 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง. ฉบับที่ 43 [2557].
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 208 (เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกำลังใจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารประกันสังคม. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2557).
 ปก  สารบัญ
 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 352 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 480 (ปักษ์แรก กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Eco Challenge. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2557)
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 162 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Thailand. ปีที่ 14 ฉบับที่ 159 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 348 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 6 ฉบับที่ 145 (10 กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ปีที่ 18 ฉบับที่ 211 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th