Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ตามรอยเสด็จฯ พระมหากษัตริย์ กับ ความงดงามแห่งท้องทะเล ผืนแผ่นดิน และผู้คน : แผนยุทธศาสตร์การสื่อความหมายและนำเสนอคุณค่าเชิงมรดกของพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
/ วูดส, จอร์น จี./ 2552  ปก   สารบัญ
 องค์ความรู้ไม้สักไทย
/ กรมป่าไม้./ 2556  ปก   สารบัญ
 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
/ อุทิศ กุฏอินทร์./ 2557  ปก   สารบัญ
 60 ปีรอบโลก บันทึกภาพผ่านการแรมทาง
/ ไพศาล เจริญจรัสกุล./ 2552  ปก   สารบัญ
 นกและสัตว์ป่าเมืองไทย สายใยแห่งธรรมชาติ
/ เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา./ 2551  ปก   สารบัญ
 การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก
/ ปิยมิตร แสงทอง./ 2556  ปก   สารบัญ
 ตามรอยสัก ขุมทรัพย์แห่งป่า : กบนอกกะลา เล่ม 27
/ ทีมงานกบนอกกะลา./ 2552  ปก   สารบัญ
 บทความผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3
/ กรมทรัพยากรน้ำ. สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา/ 2556  ปก   สารบัญ
 โครงการความร่วมมือทางวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล-อุเมดะ/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 ปก   สารบัญ
 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2555-2559
/ กรมทรัพยากรน้ำ. สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา./ 2555  ปก   สารบัญ
 North pacific temperate rainforests : ecology & conservation
/ 2013  ปก   สารบัญ
 Quantitative techniques in participatory forest management
/ 2014  ปก   สารบัญ
 Trees, forested landscapes and grazing animals : a European perspective on woodlands and grazed treescapes
/ 2013  ปก   สารบัญ
 Botany : An Introduction to plant biology
/ Mauseth, James D./ 2013  ปก   สารบัญ
 Restoring tropical forests : a practical guide
/ Elliott, Stephen D./ 2013  ปก   สารบัญ
วารสาร
 จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 38 (พฤษภาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 39 (มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 159 (พฤษภาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ฉบับที่ 73 (2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ฉบับที่ 74 (2557).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 139 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอาหารและยา. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 54 ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 13 ฉบับที่ 155 (มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 1 (January 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 2 (February 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 3 (March 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 4 (April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 36 Number 4 (December 2013).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 112 Number 1 (January 2014)
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal : Natural Science. Volume 48 Number 1 (January - February 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 20 Number 4 (December 2013).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of science and technology. Volume 36 Number 2 (March - April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Tigerpaper. Volume 40 Number 4 (October - December 2013).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
/ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ./ 2556 ปก  สารบัญ
 พลังงานทดแทน พลังแห่งน้ำพระทัย
/ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา/ 2556 ปก  สารบัญ
 คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม \"ความเป็นไทย\"
/ สายชล สัตยานุรักษ์./ 2550 ปก  สารบัญ
 ทิเบตในฝัน--อัศจรรย์เหนือหลังคาโลก
/ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์./ 2555 ปก  สารบัญ
 ก๊าซ พลังงานใต้พิภพ : กบนอกกะลา เล่ม 21
/ ทีมงานกบนอกกะลา/ 2552 ปก  สารบัญ
 รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
/ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม./ 2556 ปก  สารบัญ
 101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์
/ ไซเบอร์เกิร์ล./ 2556 ปก  สารบัญ
 คู่มือแนวทางการส่งเสริมบทบาทชุมชนและเครือข่ายในการจัดการปัญหาอุทกภัย
/ กรมทรัพยากรน้ำ/ 2555 ปก  สารบัญ
 อุทกภัยกับวิถีชีวิตและการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
/ กรมทรัพยากรน้ำ. สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา./ 2556 ปก  สารบัญ
 เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ An Introduction to political research
/ 2555 ปก  สารบัญ
 100 เรื่องชวนรู้ คู่อาเซียน
 ปก  สารบัญ
 อาเซียน ควร ไม่ควร
/ ทสมล ชนาดิศัย/ 2556 ปก  สารบัญ
 ภาษาอาเซียน
/ สุทัศน์ สังคะพันธ์./ 2556 ปก  สารบัญ
 ก้าวใหม่ประเทศไทย ภายใต้ AEC & 7 แนวคิดกูรูเศรษฐกิจไทย
/ อภิชาติ ศรีสอาด/ 2556 ปก  สารบัญ
 Asian popular culture
/ 2013 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 27 ฉบับที่ 298 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 27 ฉบับที่ 299 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 375 (16 พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 376 (1 มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 377 (16 มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 382 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 38 ฉบับที่ 454 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 17 ฉบับที่ 87 (มีนาคม - เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 17 ฉบับที่ 88 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 207 (เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารประกันสังคม. ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 351 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารวุฒิสภา. ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 477 (ปักษ์หลัง พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 478 (ปักษ์แรก มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 19Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 479 (ปักษ์หลัง มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 161 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 157 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 346 (พฤษภาคม 2014).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 347 (มิถุนายน 2014).
 ปก  สารบัญ
 Places&Prices. Volume 10 Number 56 (March - April 2014).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 6 ฉบับที่ 142 (26 พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 6 ฉบับที่ 143 (10 มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 6 ฉบับที่ 144 (26 มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ปีที่ 18 ฉบับที่ 210 (เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Reader’s Digest. (April 2014).
 ปก  สารบัญ
 Reader’s Digest. (May 2014)
 ปก  สารบัญ
 Reader’s Digest. (June 2014).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th