Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มกราคม 2561
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
/ ธงชัย ธัญลักษณากุล/ 2559  ปก  
 การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยทรายขาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
/ ยุทธพล สวัสดี/ 2559  ปก  
 การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย
/ รุ่ง หิรัญวงษ์/ 2559  ปก  
 ความคิดเห็นของราษฎรต่อการดำเนินงานของโครงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
/ วัชรพงษ์ สิมงาม/ 2559  ปก  
 การมีส่วนร่วมของราษฎรในการป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ กรณีศึกษา บ้านห้วยชมภู ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
/ จักรกฤษณ์ หล้าแก้ว/ 2559  ปก  
 การจำแนกชนิดป่าไม้โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat - 8
/ คนันท์ญา บุญเกิด/ 2559  ปก  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ กรณีศึกษา บ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
/ ศุภานัน เผือกนอก/ 2559  ปก  
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติดอยหลวง กรณีศึกษา บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
/ ชัยวสันต์ เนตรดำรง/ 2559  ปก  
 การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลั้วะที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติ กรณีศึกษา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
/ ปัญญา เนื่องจากจ้อย/ 2559  ปก  
 การสร้างชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของคดีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2558 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนองและพังงา
/ วราวุธ แสงทอง/ 2559  ปก  
วารสาร
 จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 465 (มกราคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 13 ฉบับที่ 49 (มกราคม - มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสัตวแพทย์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 198 (มกราคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 79 (January 2018).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 40 Number 3 (September 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 115 Number 5 (September 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 115 Number 6 (November 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 24 Number 3 (September 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 10 Number 6 (December 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 72 Number 6 (November/December 2017).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 341 (ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 20 ฉบับที่ 461 (16 ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 20 ฉบับที่ 462 (1 มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 (2561).
 ปก  สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 167 (2560).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 42 ฉบับที่ 497 (มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที่ 47 ฉบับที่ 5 (มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 515 (มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ปีที่ 36 ฉบับที่ 425 (มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 29 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอาหารและยา. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 394 (ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 28 ฉบับที่ 554 (ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 5 Number 8 (January 2018).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 201 (มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 228 (10 มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 229 (26 มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th