Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มีนาคม 2558
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การเสวนาโต๊ะกลมตุลาการอาเซียนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 \"ความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของอาเซียนกับบทบาทของศาล\" 15-18 พฤศจิกายน 2556
/ 2556  ปก   สารบัญ
 แผนการจัดการกลุ่มป่าแม่ปิง-อมก่อย
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ [2557]  ปก  
 ข้อตัดสินใจกลไกเรดด์พลัส : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
/ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557  ปก   สารบัญ
 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
/ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล , กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม/ 2557  ปก   สารบัญ
 เอกสารปฏิรูปการป่าไม้ไทยฉบับสุดท้าย เสนอต่อ คณะทำงานเตรียมข้อมูลเพื่อการปฏิรูป คสช.
/ คณะวนศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ 2557  ปก   สารบัญ
 การศึกษาความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ Study on diversity of butterflies at Phu Wau Wildlife Sanctuary, Bueng Kan Province
/ กษมา นาราษฎร์/ 2557  ปก   สารบัญ
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง Satisfaction of the tourists on solid waste management at Chae Son National Park, Lampang Province
/ ดวงพร เกียรติดำรง/ 2557  ปก   สารบัญ
 การต่อสู้คดีอาญา กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
/ เทอดศักดิ์ หมอมนต์/ 2557  ปก   สารบัญ
 ความหลากหลายของด้วงคีมวงศ์ Lucanidae ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน Biodiversity of Stag Beetles; Family Lucanidae in Khun Nan National Park
/ เผดิมศิลป์ รามศิริ, วิสุทธิ์ ทาแก้ว และวิสุทธิ์ ใสสะอาด/ 2557  ปก   สารบัญ
 การศึกษาอนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชบุกบอนบนดินในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี Taxonomic Studies and Phytochemistry of Terrestrial Aroids (Araceae) in Saiyok National Park, Kanchanaburi Province
/ ทิวธวัฒ นาพิรุณ/ 2556  ปก   สารบัญ
 The quick guide to wild edible plants: easy to pick, easy to prepare
/ Lytton John Musselman and Harold J. Wggind./ c2013  ปก   สารบัญ
 Rhinoceroses
/ Kelly Enright/ c2008  ปก   สารบัญ
 The Kew tropical plant families identification handbook
/ edited by Timothy Utteridge & Gemma Bramley./ 2014  ปก   สารบัญ
วารสาร
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ใต้ร่มพระบารมี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 167 (มกราคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ปีที 20 ฉบับที่ 116 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 (2557).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 217 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 60 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสัตวแพทย์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 45 (March 2015).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal : Natural Science. Volume 48 Number 3 (May - June 2014).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal : Natural Science. Volume 48 Number 4 (July - August 2014).
 ปก   สารบัญ
 Thai Journal of Forestry (วารสารวนศาสตร์). Volume 33 Number 3 (September - December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 87 Number 4 (October 2014).
 ปก   สารบัญ
 Indian Forester (The). Volume 140 Number 12 (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 37 Number 3 (September 2014).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 37 Number 4 (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 21 Number 1 (March 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 21 Number 2 (June 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 21 Number 3 (September 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 21 Number 4 (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 70 Number 1 (January/February 2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 จิตตนคร
/ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน), 2456/ 2556 ปก  สารบัญ
 รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ./ 2556 ปก  สารบัญ
 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ทรัพย์และทรัพย์สิน (ฉบับใช้สอบ) : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4
/ [2557] ปก  สารบัญ
 ท่องเที่ยวไทย
/ สก็อตต์ รูเธอร์ฟอร์ด/ c2550 ปก  สารบัญ
 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส
/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ [2557] ปก  สารบัญ
 สวนในบ้าน เล่ม 34 : Ourdoor lighting design สร้างสรรค์แสงไฟในสวนสวย
/ ทิพาวรรณ ศิริเวชฎารักษ์, แพรแก้ว แก้วก่า และ ณฤต เลิศอุตสาหกุล./ 2556 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 27 ฉบับที่ 307 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 394 (1 มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 396 (1 เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 395 (16 มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 391 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 16 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 6 (มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 360 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 สุจริต. ปีที่ 15 ฉบับที่ 53 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 6 Number 65 (March 2015).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 210 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 495 (ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 496 (ปักษ์แรก มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 DSI ไตรสาร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2557).
 ปก  สารบัญ
 DSI ไตรสาร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2557).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 10 (March 2015).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (March 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 167 (มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 http://app.dnp.go.th/opac/multimedia/Jnl/2558/Mar/Health15.167_2.pdf
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 160 (26 กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 161 (10 มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 162 (26 มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 1 Number 1 (January - March 2015).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ปีที่ 19 ฉบับที่ 217 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ปีที่ 18 ฉบับที่ 218 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th