Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

วารสาร
 ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. ปีที่ 12 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 (2557).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 214 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 154 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 155 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 (กันยายน - ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 161 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Environmental Development. Volume 10 (April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Environmental Development. Volume 11 (July 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 9 (September 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forest Research. Volume 19 Number 2 (April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forest Research. Volume 19 Number 3 (June 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 28 Number 6 (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 7 Number 2 (April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 7 Number 3 (June 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 69 Number 2 (March - April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 69 Number 3 (May - June 2014).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 388 (1 ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 389 (16 ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 388 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 357 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 358 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 207 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 489 (ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 490 (ปักษ์แรก ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 491 (ปักษ์หลัง ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 7 (December 2014).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 8 (January 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 167 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Thailand. ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Mahidol University Journal of Phamaceutical Science. Volume 41 Number 4 (October - December 2014).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 353 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 154 (26 พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 156 (26 ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ปีที่ 18 ฉบับที่ 216 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th