Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน กันยายน 2558
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ป่าแม่จางฝั่งซ้าย ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์
/ กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้./ 2556  ปก  
 ปะการังเขากวางในทะเลอันดามัน ประเทศไทย= Staghorn Corals in The Andaman Sea, Thailand
/ นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ/ 2556  ปก   สารบัญ
 สวนน้ำในบ้าน
/ ยุคคล จิตสำรวย./ 2557  ปก  
 ปลูกผักสวนครัว : ปลูกเอง กินเอง ปลอดสารพิษ
/ วารินี ธรรมชาติไพศาล./ 2555  ปก  
 ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว
/ อารีรัตน์ งามขำ./ 2556  ปก   สารบัญ
 ป่าชุมชน : รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน
/ กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน./ 2557  ปก  
 การจัดการและเพาะเลี้ยงผีเสื้อกลางวัน เพื่อพัฒนาเป็นสวนผีเสื้อธรรมชาติในพื้นที่โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา= Management and mass rearing of butterflies to develop natural butterflies garden in the area of Chulabhorn Pattana Project 7, Yala Province
/ โกวิทย์ หวังทวีทรัพย์/ 2557  ปก  
 การปลูกป่าพรุเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง=The Peat swamp forest planting for rehabilitate Pak Phanang watershed ecosystem
/ เศวตฉัตร บุญมิ่ง./ 2557  ปก  
 รายงานผลการดำเนินงานการลาดตระเวนแผนใหม่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง= Implementation of smart patrol for Tham Pha Thai National Park, Lampang Province
/ กาณฑ์ บุหลันพฤกษ์./ 2556  ปก  
 แนวทางการพัฒนาสถานีเเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรณีศึกษา : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Guideline to develop wildlife breeding stations case study : Khao Kho wildlife breeding station
/ ธาราเทพ โกมาสถิตย์./ 2557  ปก  
 โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม= The Eco forest village project
/ นุกูลกิจ วิชกูล./ 2557  ปก  
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน ในพื้นที่บ้านธรรมเจริญ หมู่10 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร= People participated to forest resource conservation at Ban Thammacharoen, Moo 10, Tambon Hong Charoen, Amphoe Tha Sae, Changwat Chumph
/ ทำนุ ล่อใจ./ 2556  ปก  
 Wildlife ecology, conservation, and management
/ John M. Fryxell, Anthony R. E. Sinclair, Graeme Caughley./ 2014  ปก  
 Primate tourism : a tool for conservation?
/ Anne E. Russon, Janette Wallis. edited/ 2014  ปก  
 Living landscapes connected communities : culture, environment, and change across Asia
/ Justine Vaz and Narumol Aphinives. edited/ 2014  ปก  
วารสาร
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 (สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 15 ฉบับที่ 173 (กรกฎาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ปีที 20 ฉบับที่ 119 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 222 (สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 63 ฉบับที่ 198 (พฤษภาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สาขาสังคมศาสตร์. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารข่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 39 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสัตวแพทย์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 Eco Challenge. ปีที่ 10 เล่มที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 (กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 51 (September 2015).
 ปก   สารบัญ
 Environmental Development. Volume 15 (July 2015).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 141 Number 7 (July 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forest Research. Volume 20 Number 4 (August 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 113 Number 4 (July 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 8 Number 4 (August 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 70 Number 4 (July/August 2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย./ 2557 ปก  สารบัญ
 โรคระบาด โรคติดเชื้อที่ต้องระวัง
/ ภากร โภไคยพงศ์, บรรณาธิการเรียบเรียง./ 2557 ปก  สารบัญ
 สร้าง Web Application อย่างมืออาชีพด้วย PHP เล่ม 3
/ อดิศักดิ์ จันทร์มิน./ 2555 ปก  สารบัญ
 ข้างครัว]
/ พิชัย วาศนาส่ง ; บรรณาธิการเล่ม/ 2548 ปก  สารบัญ
 คู่มือการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลของสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา= The AMAtm Handbook of Public Relations Leveraging PR in the Digital World
/ Robert L. Dilenschneider / 2555 ปก  สารบัญ
 เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
/ ประวีณ ณ นคร, เรียบเรียง/ 2553 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 313 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 406 (1 กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 407 (16 กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 397 (กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ดุลพาห. ปีที่ 62 เล่มที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 437 (กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 71 ตอน 1 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 469 (กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 71 ตอน 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 พุทธจักร. ปีที่ 69 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2558)
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมคุมประพฤติ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 21 ฉบับที่ 96 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 222 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (มิถุนายน - กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกำลังใจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารข้าราชการ. ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารประกันสังคม. ปีที่ 21 ฉบับ 5 (พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 13 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 18 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอัยการ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 275 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอัยการ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 276 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 11 (กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 13 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 31 ฉบับที่ 366 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สุจริต. ปีที่ 15 ฉบับที่ 55 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 6 Number 71 (September 2015).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 506 (ปักษ์แรก สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 507 (ปักษ์หลัง สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Issue 4 (September 2015).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (September 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 176 (กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 173 (กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Horizon. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 [กันยายน 2558?].
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 33 ฉบับที่ 362 (กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 172 (26 กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 173 (10 กันยาน 2558).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 1 Number 3 (July - September 2015).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th