Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มีนาคม 2560
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
/ รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์, บรรณาธิการ/ 2559  ปก  
 ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
/ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 2558  ปก  
 การจ่ายค่าตอบแทนการบริการของระบบนิเวศ : เรดด์พลัส
/ รัตนา ลักขณาวรกุล/ 2559  ปก  
 พิพิธภัณฑ์มด
/ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ 2549  ปก  
 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ห้วยขาแข้ง
/ ปิยวรรณ นิยมวัน/ 2559  ปก  
 คู่มือจำแนกพรรณไม้ ฉบับปรับปรุง
/ ก่องกานดา ชยามฤต/ 2559  ปก  
 พรรณไม้ไทยประจัน
/ สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2553  ปก  
 กล้วยไม้ห้วยขาแข้ง
/ ไพรวัลย์ ศรีสม/ 2558  ปก  
 คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น เพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2559  ปก  
 องค์ความรู้และคู่มือของวิธีการจัดการไฟป่า
/ ศุทธินี ดนตรี/ 2559  ปก  
 คู่มือกระบวนการยกร่างเพื่อจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)/ 2554  ปก  
 แนวทางการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
/ กรมป่าไม้ สำนักการอนุญาต/ 2557  ปก  
 Biodiversity in a changing climate : linking science and management in conservation
/ Root, Terry L. , edited/ 2015  ปก  
 Dendroclimatic studies : tree growth and climate change in northern forests
/ Arrigo, Rosanne D/ 2014  ปก  
 Tropical Agroforestry
/ Atangana, Alain/ 2014  ปก  
 GIS Applications in Agriculture V.4
/ Mueller, Tom , edited/ 2015  ปก  
 Conflicts in conservation : navigating towards solutions
/ Redpath, Stephen M. , edited/ 2015  ปก  
วารสาร
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 (กุมภาพันธ์ 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 38 ฉบับที่ 455 (มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 103 (2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ 2560).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 188 (มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 69 (March 2017).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 12 (December 2016).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 39 Number 3 (September 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 9 Number 6 (December 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 23 Number 3 (September 2016).
 ปก   สารบัญ
 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science. Volume 43 Number 4 (October - December 2016).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 38 Number 6 (November - December 2016).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 442 (1 มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 443 (16 มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที 46 ฉบับที่ 7 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที 43 ฉบับที่ 505 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ปีที่ 35 ฉบับที่ 416 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 487 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 38 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 384 (กุมภาพันธ์ 2560).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 233 (กุมภาพันธ์ 2560).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 234 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 543 (ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2560).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 544 (ปักษ์แรก มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 4 Number 10 (March 2017).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 191 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 35 ฉบับที่ 380 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 208 (26 กุมภาพันธ์ 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 209 (10 มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th