Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน กันยายน 2557
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การจับบังคับและควบคุมสัตว์ป่า Handling and restraint of wildlife species
/ บุญฤทธิ์ ทองทรง./ 2556  ปก   สารบัญ
 คำอธิบาย รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า
/ ยืนหยัด ใจสมุทร./ 2556  ปก   สารบัญ
 พื้นฐานทั่วไปของความหลากหลายทางชีวภาพ
/ อรินทม์ งามนิยม/ 2555  ปก   สารบัญ
 อุทกธรณีวิทยา Hydrogeology
/ กิจการ พรหมมา./ 2555  ปก   สารบัญ
 วิวัฒนาการ Evolution
/ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์./ 2555  ปก   สารบัญ
 ชีววิทยา 2
/ ปรีชา สุวรรณพินิจ/ 2553  ปก   สารบัญ
 หลักการรับรู้จากระยะไกล : ด้านนิเวศวิทยาพืชพรรณและการอนุรักษ์ Principle of remote sensing for vegetation ecology and conservation.
/ จรัณธร บุญญานุภาพ./ 2557  ปก   สารบัญ
 มีนวิทยา Ichthyology
/ พิชยา ณรงค์พงศ์./ 2555  ปก   สารบัญ
 บันทึกของแผ่นดิน 6 สมุนไพรท้องไส้ในวิถี ASEAN
/ สุภาภรณ์ ปิติพร./ 2556  ปก   สารบัญ
 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ.
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ./ 2555  ปก   สารบัญ
 นักสำรวจตัวจิ๋ว
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ./ 2557  ปก   สารบัญ
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานลาดตระเวนเพื่อการอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
/ อภิชา อยู่สมบูรณ์./ 2555  ปก   สารบัญ
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
/ อนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล./ 2554  ปก   สารบัญ
 โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองพรุพ้อ.
/ กรมโยธาธิการและผังเมือง./ 2556  ปก   สารบัญ
 Herbal medicines
/ 2013  ปก   สารบัญ
วารสาร
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 (สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ฉบับที่ 77 (2557).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 211 (กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 152 (สิงหาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสาร”รักษ์...ทช.” ปีที่ 11 ฉบับที่ 40 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556).
 ปก   สารบัญ
 วารสาร ”รักษ์...ทช.” ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 ฉบับพิเศษ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวนศาสตร์. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 158 (กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. (September 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 7 (July 2014).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 37 Number 2 (June 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 112 Number 2 (March 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 112 Number 3 (May 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 112 Number 4 (July 2014).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 รูปยาตรา ภาพทัศนาจร Traveling photos, photos traveling
/ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ./ 2556 ปก  สารบัญ
 เทพเจ้า
/ สุกัญญา มกราวุธ/ 2557 ปก  สารบัญ
 เล่าให้ลูกฟัง
/ สัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี, พระยา./ 2557 ปก  สารบัญ
 สำนวนสุภาษิตอาเซียน : เรียนรู้โลกทัศน์ ค่านิยมของเพื่อนบ้าน
/ 2557 ปก  สารบัญ
 Seoul โซล
/ ชวน กัน เฮ./ 2557 ปก  สารบัญ
 การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
/ ชูชัย สมิทธิไกร./ 2556 ปก  สารบัญ
 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
/ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์./ 2553 ปก  สารบัญ
 โลกจิต
/ แทนไท ประเสริฐกุล./ 2556 ปก  สารบัญ
 ภาษาพม่าน่าเรียน Myanmar course for all.
/ มยินท์, ธาน ธาน./ 2556 ปก  สารบัญ
 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง ดี มีสุข
/ กานธนิกา ชุณหะวัต./ 2557 ปก  สารบัญ
 26 วิธี จูงใจลูกให้เป็นเด็กเรียนเก่งทุกวิชา
/ ปิยะรัตน์ ญาณินท์./ 2556 ปก  สารบัญ
 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
/ อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์./ 2556 ปก  สารบัญ
 ทางสายไหม
/ 2555 ปก  สารบัญ
 ศรีลังกา
/ 2555 ปก  สารบัญ
 ลาวและกัมพูชา
/ 2555 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 382 (1 กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 383 (16 กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 385 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 70 ตอนที่ 1 (มีนาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 70 ตอนที่ 2 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 457 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 18 ฉบับที่ 90 (มีนาคม - เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเภสัชศาสตร์. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอัยการ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 270 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 354 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 483 (ปักษ์หลัง สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 484 (ปักษ์แรก กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 4 (September 2014).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (September 2014).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 163 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 164 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 350 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 147 (10 สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 148 (26 สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 149 (10 กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ปีที่ 18 ฉบับที่ 212 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ปีที่ 18 ฉบับที่ 213 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th