Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 รักแม่ รักป่า 84 พรรษา มหาราชินี
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักสนองงานพระราชดำริ/ 2559  ปก  
 สรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง = Thailand Red Data : Vertebrates
/ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 2560  ปก  
 ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพรรณ...รักษ์ไว้เพื่อไทยทั้งชาติ
/ กรมส่งเสริมการเกษตร/ 2560  ปก  
 โครงการสำรวจการถือครองในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ปีงบประมาณ 2559
/ กรมป่าไม้/ 2559  ปก  
 คำอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า
/ ยืนหยัด ใจสมุทร/ 2560  ปก  
 คำอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน)
/ ยืนหยัด ใจสมุทร/ 2559  ปก  
 สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ = Wealth of Nature in Thailand
/ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/ 2560  ปก  
 สรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)/ 2557  ปก  
 การสำรวจประชากรต้นไม้ในแปลงวิจัยพลวัตป่ามอสิงโต
/ อนุตตรา ณ ถลาง/ 2559  ปก  
 นโยบาย แผน และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้
/ จรีมาศ เทพมณฑา/ 2559  ปก  
วารสาร
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 469 (พฤษภาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 470 (มิถุนายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 ใต้ร่มพระบารมี. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 38 ฉบับที่ 439 (เมษายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารดินและปุ๋ย. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 203 (มิถุนายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 83 (May 2018).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 84 (June 2018).
 ปก   สารบัญ
 Unisearch Journal. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 10 Number 3 (June 2017).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 31 ฉบับที่ 346 (พฤษภาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 20 ฉบับที่ 472 (1 มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 519 (พฤษภาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 520 (มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที่ 47 ฉบับที่ 10 (มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ปีที่ 36 ฉบับที่ 430 (มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 42 ฉบับที่ 501 (พฤษภาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 42 ฉบับที่ 502 (มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 21 ฉบับที่ 107 (มีนาคม - เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 58 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอาหารและยา. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 399 (พฤษภาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 DSI ไตรสาร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2561).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 6 Number 1 (June 2018).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Special Issue (June 2018).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 205 (พฤษภาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 206 (มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 PRD Magazine. ปีที่ 24 ฉบับที่ 251 (พฤษภาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 234 (มิถุนายน 2561).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 4 Number 2 (April - June2018).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th