Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2556
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักแผนงานและสารสนเทศ/ 2556  ปก   สารบัญ
 12 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557  ปก   สารบัญ
 ป่าไม้และประโยชน์ของป่า
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช./ 2557  ปก  
 ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช./ 2557  ปก  
 ป่าไม้และเรดด์พลัส
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช./ 2557  ปก  
 49 สมุนไพรใกล้ตัว สารพัดรักษาโรค
/ ณัฏฐา พรอำนาจ/ 2555  ปก  
 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ รหัสโครงการ \"561304\"
/ จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน และยอดชาย ช่วยเงิน./ 2556  ปก   สารบัญ
 ลักษณะการกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการของลิงอ้ายเงี๊ยะ(Macaca assamensis)และลิงกังเหนือ(M. leonina) ในประเทศไทย : การศึกษาจากลักษณะทางชีววิทยา= Evolutionary biogeography of Assamese macaque (Macaca assamensis) and northern pig-tailed macaque (M. le
/ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์, ชาญวิทย์ แสงสร้อย, Yazuru Hamada และ Hiroyuki Tanaka./ 2556  ปก  
 สถานภาพปะการังและความคิดเห็นของชุมชนต่อภัยคุกคามบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก = Coral reef and water quality status and community understanding of threats in the eastern Gulf of Thailand
/ สุชาย วรชนะนันท์ และคณะ/ 2557  ปก  
 อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
/ นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, พรชัย วนัสรุจน์ และ ธรรมนูญ เต็มไชย./ 2558  ปก   สารบัญ
 การศึกษาการจำแนกเพศนกปรอดคอลาย(Pycnonotus finlaysoni)โดยเทคนิค DNA sexing= Stripe-throated Bulbul(Pycnonotus finlaysoni) sex determination using DNA sexing technique
/ นันทกิจ จารุเศรณีย์, สมบูรณ์ คำเตจา และ ธีรเดช หมูคำ./ 2556  ปก   สารบัญ
 Introduction to California plant life
/ Ornduff, Robert./ 2003  ปก   สารบัญ
 Natural Resource Administration : wildlife, Fisheries, Forests and Parks
/ Sparling, Donald W./ 2014  ปก   สารบัญ
 The Rhino Keepers
/ Walker, Clive./ 2012  ปก   สารบัญ
วารสาร
 กสิกร. ปีที่ 87 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. ปีที่ 12 (สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 48 (กันยายน - พฤศจิกายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 45-48 (ฉบับรวมเล่ม ธันวาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 (มกราคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 166 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ปีที่ 20 ฉบับที่ 115 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 82 (2558).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 34 ฉบับที่ 399 (ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 215 (มกราคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 216 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารนนทรี. ฉบับที่ 1/2558).
 ปก   สารบัญ
 หมายเหตุมลพิษ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 (สิงหาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 163 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 44 (February 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 29 Number 1 (February 2015).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 36 Number 6 (November - December 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Thailand Natural History Museum Journal. Volume 8 Number 1 (September 2014).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 86 Number 4 (October 2013).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 87 Number 3 (July 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 10 (October 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 11 (November 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forest Research. Volume 19 Number 6 (December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 112 Number 6 (November 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 69 Number 6 (November/December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Tropical Plants Research. Volume 4 (December 2011).
 ปก   สารบัญ
 36Journal of Tropical Plants Research. Volume 5 (December 2012).
 ปก   สารบัญ
 Tigerpaper. Volume 41 Number 3 (2014).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 16 นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลัน นิทานคุณธรรม : ยารักษาโรคทางใจ
/ พุทธทาสภิกขุ, ร.บุนนาค และมิสโจ (เจือจันทร์ อัชพรรณ)./ 2557 ปก  สารบัญ
 มนตราอาเซียน
/ ธีรภาพ โลหิตกุล/ 2556 ปก  สารบัญ
 ครบ ชัด ลึก เรื่องปวดท้อง
/ 2556 ปก  สารบัญ
 แกะรหัสอัจฉริยะสะท้านโลก ไอน์สไตล์
/ ปิยะมาศ ถาวรมาศ เรียบเรียง/ 2557 ปก  สารบัญ
 Amazing asean ลาว
/ ชาธร โชคภัทระ/ 2556 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 27 ฉบับที่ 306 (มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 (1 กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 393 (16 กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 ดุลพาห : นิตยสารสำนักงานศาลยุติธรรม. ปีที่ 61 เล่มที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 390 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 70 ตอนที่ 4 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 พุทธจักร. ปีที่ 68 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมคุมประพฤติ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 214 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 215 (ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารการงบประมาณ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 36 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารข้าราชการ. ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 13 (ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารวิทยาศาสตร์ทหารบก. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 25 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 25 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอาหารและยา. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 359 (มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 6 Number 64 (February 2015).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 209 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 493 (ปักษ์หลัง มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 494 (ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 9 (February 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 169 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 166 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 33 ฉบับที่ 355 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 158 (26 มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 159 (10 กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th