Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มกราคม 2560
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เล่ม 2 แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศในอนาคต
/ อำนาจ ชิดไธสง, บรรณาธิการ./ 2553  ปก  
 บันทึกผีเสื้อ 2nd
/ สุรชัย ชลดำรงค์กุล และ มนัส รวดเร็ว./ 2558  ปก  
 พืชที่ถูกคุกคามในป่าภูวัว-ภูลังกา
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2558  ปก  
 ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2558
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2558  ปก  
 คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
/ วสา สุทธิพิบูลย์, บรรณาธิการ/ 2559  ปก  
 คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ.2554
/ พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์/ 2558  ปก  
 ผลงานวิชาการป่าไม้ การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2558 ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด
/ กรมป่าไม้./ 2558  ปก  
 Foundations of Wildlife Diseases
/ Richard G. Botzler and Richard N. Brown/ 2014  ปก  
 Wildlife DNA Analysis
/ Adrian M. T. Linacre and Shanan S. Tobe/ 2013  ปก  
 Dictionary of Entomology and Plant Pathology
/ Poonam Lodhi and Neeraj Tandan/ 2014  ปก  
 Thermal Imaging Techniques to Survey and Monitor Animals in the Wild
/ Kirk J Havens and Edward J Sharp/ 2016  ปก  
 Cycad Classification: Concepts and Recommendation
/ Terrence Walters and Roy Osborne/ 2004  ปก  
 Approaches to Plant Evolution Ecology
/ Cheplick, G. P./ 2015  ปก  
 Plant Behaviour & Intelligence
/ Trewavas, Anthony/ 2014  ปก  
 Tree and Forest Measurement
/ West, P. W./ 2015  ปก  
 Simulation Modeling of Forest Landscape Disturbances
/ Ajith H. Perera , Brain R. Sturtevant and Lisa J. Buse, editors/ 2015  ปก  
 MESSAGES from the GODS
/ Michael J. Balick and Rosita Arvigo/ 2015  ปก  
 Conservation Psychology
/ Susan Clayton and Gene Myers/ 2015  ปก  
 Tourism Impacts, Planning and Management
/ Mason, Peter/ 2015  ปก  
 Rainforest Tourism, Conservation and Management
/ Prideaux, Bruce/ edited/ 2014  ปก  
วารสาร
 จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 52 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 49-52 (มกราคม - ธันวาคม 2559. (วารสารรวมเล่ม).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 239 (มกราคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 (ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 (มกราคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 38 ฉบับที่ 453 (มกราคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 36 ฉบับที่ 421 (สิงหาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 101 (2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 (มกราคม - มิถุนายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 186 (มกราคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 67 (January 2017).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 7 (July 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 8 (August 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 114 Number 6 (November 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 9 Number 1 (February 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 9 Number 2 (April 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 71 Number 6 (November/December 2016).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 38 Number 5 (September - October 2016).
 ปก   สารบัญ
 Traffic Bulletin. Volume 28 Number 2 (October 2016).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 ฉบับที่ 328 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 437 (16 ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 (1 มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที 46 ฉบับที่ 5 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที 42 ฉบับที่ 503 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 413 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 485 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 57 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (สิงหาคม - กันยายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 15 (ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 25 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 28 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 382 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 8 Number 86 (December 2016).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 231 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 539 (ปักษ์หลัง ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 4 Number 7 (December 2016).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 4 Number 8 (January 2017).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 192 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 189 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 35 ฉบับที่ 378 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 204 (26 ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 205 (10 มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Thailand Plus. ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 (พฤศจิกายน 2559)
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th