Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
/ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 2558  ปก  
 พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง= Plants of Khao Luang National Park
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอุทยานแห่งชาติ/ 2558  ปก  
 วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า
/ นิวัติ เรืองพานิช/ 2558  ปก  
 คู่มือการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งในผืนป่าตะวันตก
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557  ปก  
 บทคัดย่อผลงานวิชาการการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 1 ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด
/ กรมป่าไม้/ 2558  ปก  
 ความหนาแน่นของนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
/ วิยะดา แจ่มจำรูญ/ 2557  ปก  
 การแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า ศึกษาเฉพาะกรณี : บ้านแก่งม่วงและบ้านนาน้อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
/ จิรชัย อาคะจักร/ 2556  ปก  
 การบริหารจัดการพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริ \"คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน\" กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่2 อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
/ สุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์/ 2557  ปก  
 ลักษณะเชื้อเพลิงในป่าดิบชื้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จังหวัดระนอง
/ ชัยสันติ์ ศรียาภัย/ 2557  ปก  
 การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
/ อาภรณ์ เชื้อรุ่งโรจน์/ 2556  ปก  
 การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
/ กิตติศักดิ์ ทิตย์สีแสง/ 2558  ปก  
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
/ ไพโรจน์ หอมช่วย/ 2557  ปก  
 Elephants and savanna woodland ecosystems : a study from Chobe National Park, Botswana
/ edited by Christina Skarpe, Johan T. du Toit and Stein R. Moe./ 2014  ปก  
 Zoo animal and wildlife immobilization and anesthesia
/ Gary West , Darryl Heard and Nigel Caulkett/ 2014  ปก  
 A manual for the identification of plant seeds and fruits
/ R.T.J. Cappers and R.M. Bekker/ 2013  ปก  
 Nature in the balance : the economics of biodiversity
/ edited by Dieter Helm and Cameron Hepburn./ 2014  ปก  
วารสาร
 ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 จับตาประเด็นร้อน. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม2558).
 ปก   สารบัญ
 ใต้ร่มพระบารมี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (เมษายน - กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ปีที 20 ฉบับที่ 121 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 (2558).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 37 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 225 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 39 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 หมายเหตุมลพิษ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 27 (เมษายน - พฤษภาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 Eco Challenge. ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 172 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 53 (November 2015).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 141 Number 8 (August 2015).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 38 Number 2 (June 2015)
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 113 Number 5 (September 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 29 Number 5 (October 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 22 Number 2 (June 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 8 Number 5 (October 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 70 Number 5 (Sepember/October 2015).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal : Natural Science. Volume 49 Number 2 (March - April 2015).
 ปก   สารบัญ
 The Thailand Natural History Museum Journal. Volume 9 Number 1 (July 2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
/ กรมบัญชีกลาง/ 2552 ปก  สารบัญ
 100เรื่องน่ารู้ รักษาปวดหลังด้วยตัวเอง
/ มานพ ประภาษานนท์/ 2556 ปก  สารบัญ
 สมัครงานและสอบสัมภาษณ์อย่างไรจึงได้ผล = Effective job application & interviewing
/ ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี/ 2554 ปก  สารบัญ
 เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
/ วิเชียร วิทยอุดม/ 2556 ปก  สารบัญ
 ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
/ ภัทธีรา สารากรบริรักษ์/ 2557 ปก  สารบัญ
 เที่ยวสนุกเมืองอีสาน สกลนคร
/ สุรเชษฐ์ งิ้วพรหม/ 2556 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 315 (ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 409 (16 ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 410 (1 พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 411 (16 พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 399 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 439 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 470 (ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 471 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 31 ฉบับที่ 368 (ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สุจริต. ปีที่ 15 ฉบับที่ 56 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ADR Today. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2558).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 217 (ตุลาคม 2015).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 218 (พฤศจิกายน 2015).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 510 (ปักษ์แรก ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 511 (ปักษ์หลัง ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 DSI ไตรสาร. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2558).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Issue 6 (November 2015).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (November 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 178 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 175 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 33 ฉบับที่ 364 (พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 176 (26 ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 177 (10 พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th