Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย Thai plant names
/ เต็ม สมิตินันทน์./ 2557  ปก  
 บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ พืชวงศ์ขิง
/ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)./ 2556  ปก   สารบัญ
 บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ พืชดอกพื้นเมือง
/ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)./ 2556  ปก   สารบัญ
 สวนสวย ไม้งาม
/ ยุคคล จิตสำรวย./ 2556  ปก   สารบัญ
 สัตว์โลกเพื่อนเรา
/ 2556  ปก   สารบัญ
 พรรณไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช./ 2557  ปก   สารบัญ
 แม่อมกิ : ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม
/ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน./ [2555]  ปก   สารบัญ
 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา
/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน./ 2556  ปก   สารบัญ
 คุณค่าตราแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการเรียนรู้ทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
/ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์./ 2556  ปก   สารบัญ
 ปฏิบัติการหยุดวันสิ้นโลก 2012 ด้วยศาสตร์พระราชา
/ 2553  ปก  
 เล่มเดียวคุ้มโรคภัย 4 : ภูมิปัญญาทัวไทยพึ่งพาตัวเองก่อนถึงมือหมอ
/ จำรัส เซ็นนิล./ 2557  ปก   สารบัญ
 Teak passport nationality : Thai
/ [2013]  ปก   สารบัญ
 Principles of animal behavior
/ Dugatkin, Lee Alan./ 2014  ปก   สารบัญ
 Introduction to geographic information systems
/ Chang, Kang-Tsung./ 2012  ปก   สารบัญ
 Environmental aspects of zoonotic diseases
/ Armon, Robert./ 2012  ปก   สารบัญ
วารสาร
 แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 59 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 45 (ธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 46 (มีนาคม - พฤษภาคม 2557)
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 213 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 (ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 163 (กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ฉบับที่ 79 (2557).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 34 ฉบับที่ 396 (กันยายน 2557)
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 153 (ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารนนทรี. ฉบับที่ 3 (2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 9 ฉบับที่ 36 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 160 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 41 (November 2014).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 36 Number 4 (July - August 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Applied Animal Science. Volume 6 Number 2 (May - August 2013).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Applied Animal Science. Volume 7 Number 2 (May - August 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Thailand Protected Area. Volume 1 Number 1 (January - December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 28 Number 5 (October 2014).
 ปก   สารบัญ
 Mahidol University Journal of Phamaceutical Science. Volume 41 Number 3 (July - September 2014).
 ปก   สารบัญ
 Environmental Development. Volume 9 (January 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 7 Number 1 (February 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forest Research. Volume 19 Number 1 (February 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 69 Number 1 (January/February 2014).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 สวดเป็นเห็นผลทันตา
/ วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์/ 2555 ปก  สารบัญ
 เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้
/ ถาวร สิกขโกศล./ 2557 ปก  สารบัญ
 เกร็ดพงศาวดารล้านนา จากราชวงศ์มังราย ถึง ราชวงศ์กาวิละ
/ ลำจุล ฮวบเจริญ./ 2553 ปก  สารบัญ
 กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
/ ชมพูนุท ตั้งถาวร./ 2556 ปก  สารบัญ
 รู้ก่อน รวยก่อนจาก AEC Asean economic community
/ พงษ์ ผาวิจิตร./ [2556] ปก  สารบัญ
 เหยียบย่างจางเจียเจี้ย : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง
/ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์./ 2556 ปก  สารบัญ
 Amazing asean กัมพูชา
/ วรศักดิ์ จรุงรัตนาพงศ์/ 2556 ปก  สารบัญ
 Amazing asean เวียดนาม
/ ภาคิน ลิขิตธนกุล/ 2556 ปก  สารบัญ
 ปลูกผักวันหยุด
/ ลลนา แสงอาทิตย์./ 2557 ปก  สารบัญ
 อาเซียนในแง่มุมใหม่
 ปก  สารบัญ
 ล่องสำเภาเข้าสยาม : สืบสานสายสกุลแห่งพระประเสริฐวานิช (โป้) เศรษฐบุตร โปษยะจินดา ประนิช ภิรมย์ภักดี เสถบุตร
/ 2556 ปก  สารบัญ
 โอชาอาเซียน ASEAN flavors
/ นันทนา ปรมานุศิษฏ์./ 2556 ปก  สารบัญ
 เอนไซม์ กุญแจของชีวิต Enzyme : the key of life
/ สมศักดิ์ วรคามิน./ 2556 ปก  สารบัญ
 เมืองเล็กน่าอยู่ : เลือกเมืองที่ชอบ สร้างเมืองที่ใช่
/ นวพร เรืองสกุล./ 2555 ปก  สารบัญ
 Faith of the monarchs
/ 2012 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 27 ฉบับที่ 303 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 386 (1 พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 387 (16 พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 387 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ดุลพาห. ปีที่ 61 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 70 ตอนที่ 3 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 459 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 18 ฉบับที่ 91 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง. (2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (ฉบับเดือนกันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกำลังใจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารประกันสังคม. ปีที่ 20 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 (2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 14 (กันยายน - ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอาหารและยา. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 356 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สุจริต : จุลสารสำนักงาน ป.ป.ช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 52 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ADR Today. [กันยายน 2557].
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 206 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 487 (ปักษ์หลัง ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 24 ฉบับที่ 488 (ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 6 (November 2014).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 166 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Thailand. ปีที่ 14 ฉบับที่ 161 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Thailand. ปีที่ 14 ฉบับที่ 162 (ตุลาาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Thailand. ปีที่ 14 ฉบับที่ 163 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 352 (พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 152 (26 ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 153 (10 พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Reader’s Digest. July (2014).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th