Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
/ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)/ 2557  ปก   สารบัญ
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ
/ ภูมิพัฒน์ พลราช./ 2556  ปก   สารบัญ
 การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
/ กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน./ 2553  ปก   สารบัญ
 บทคัดย่อผลงานวิจัย สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช พ.ศ. 2550-2555
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. / 2556  ปก   สารบัญ
 ป่าและการป่าไม้ในประเทศไทย
/ นิวัติ เรืองพานิช./ 2556  ปก   สารบัญ
 พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) : กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 1
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา./ 2556  ปก   สารบัญ
 พันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน.
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2552  ปก   สารบัญ
 การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาไหม้ในที่โล่ง : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
/ 2557  ปก   สารบัญ
 วารสารนนทรี. ฉบับที่ 2 (2557).
 ปก   สารบัญ
 คุณค่า คุณครั่ง : กบนอกกะลา เล่ม 36
/ ทีมงานกบนอกกะลา./ 2553  ปก   สารบัญ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ จังหวัดพะเยา
/ สมเกียรติ ยอดมาลี./ 2555  ปก   สารบัญ
 โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองป่าบอน
/ กรมโยธาธิการและผังเมือง./ 2556  ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 The CABI encyclopedia of forest trees
/ 2013  ปก   สารบัญ
 Professional breeders eeries : Giant beetles of the genera dynastes and megasoma : keeping and breeding giant beetles in a terrarium
/ Weigelt, Alexander./ 2013  ปก   สารบัญ
 Biodiversity monitoring and conservation : bridging the gap between global commitment and local action
/ 2013  ปก   สารบัญ
 Tropical dry forests in the Americas : ecology, conservation, and management
/ 2014  ปก   สารบัญ
วารสาร
 กสิกร. ปีที่ 87 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. ปีที่ 13 (มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 160 (มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ฉบับที่ 76 (2557).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 151 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารดินและปุ๋ย. ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 54 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 Places&Prices. ปีที่ 10 ฉบับที่ 57 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 6 (June 2014).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 28 Number 3 (June 2014).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal : Natural Science. Volume 48 Number 2 (March - April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 36 Number 3 (May - June 2014).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 พระพุทธเจ้า พระพุทธคุณ
/ กรมการศาสนา./ 2557 ปก  สารบัญ
 ถอดรหัสพระจอมเกล้า
/ พิชญา สุ่มจินดา./ 2557 ปก  สารบัญ
 พุทธวจน : ฉบับ 2 คู่มือโสดาบัน
/ 2557 ปก  สารบัญ
 ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม : แกนนำการศึกษา
/ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)/ 2556 ปก  สารบัญ
 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
/ เบเคอร์, คริส./ 2557 ปก  สารบัญ
 เสบียงทิพย์
/ ม.ป.ป. ปก  สารบัญ
 รายงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 /
/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ./ 2555 ปก  สารบัญ
 วิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา./ 2556 ปก  สารบัญ
 Laos & Cambodia : insight guides
/ 2012 ปก  สารบัญ
 Myanmar (Burma) : insight guides
/ 2013 ปก  สารบัญ
 Vietnam : insight guides
/ 2012 ปก  สารบัญ
 สึนามิ
/ กรมทรัพยากรธรณี./ ม.ป.ป. ปก  สารบัญ
 แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา) : Roadmap for ASEAN Community 2015
/ กรมอาเซียน./ 2555 ปก  สารบัญ
 หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง
/ กรมการศาสนา./ 2557 ปก  สารบัญ
 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ./ 2557 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 27 ฉบับที่ 300 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 380 (1 สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 381 (16 สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 383 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 384 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ดุลพาห. ปีที่ 61 เล่มที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 38 ฉบับที่ 456 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 พุทธจักร. ปีที่ 67 ฉบับที่ 7-9 (กรกฎาคม - กันยายน 2556).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 210 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารข้าราชการ. ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารประกันสังคม. ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 157 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 353 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 สลค.สาร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 481 (ปักษ์หลัง กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 482 (ปักษ์แรก สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Thailand. ปีที่ 14 ฉบับที่ 160 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 349 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 6 ฉบับที่ 146 (26 กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th