Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มกราคม 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 คู่มือเห็ดฟาง
/ ภาณุพงศ์ เลิศลีลาภูษิต./ 2556  ปก  
 รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
/ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 2551  ปก  
 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10
/ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 2554  ปก  
 ป่ากับชุมชน ป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง
/ ปนัดดา ลาภเกิน, ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี และ ประภัสสร ยอดสง่า/ 2556  ปก  
 สารานุกรมคำศัพท์ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริ
/ ธนกร ขัณฑเขตต์ และคณะ/ 2557  ปก  
 ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรีตามพระราชดำริ (ระยะที่ 2)
/ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ./ 2557  ปก  
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ต้นน้ำลำธารในลุ่มน้ำเพชรบุรี
/ พบพร รัตนสุวรรณ/ 2556  ปก  
 นิเวศวิทยาและการใช้พื้นที่ของเสือโคร่งและเสือดาวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
/ ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์/ 2556  ปก  
 การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในป่าเต็งรังพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง จังหวัดชัยภูมิ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
/ ถาวร จันนรา/ 2556  ปก  
 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
/ ประเวศ ศรีสุนทรไท/ 2556  ปก  
 Growing hardy orchids
/ Phillip Seaton, Phillip Cribb, Margaret Ramsay and John Haggar/ 2011  ปก  
 Farming the woods : an integrated permaculture approach to growing food and medicinals in temperate forests
/ Ken Mudge and Steve Garbriel Foreword by John F. Munsell/ 2014  ปก  
วารสาร
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 (ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 92 (2559).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 (มกราคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 226 (ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารดินและปุ๋ย. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-4 (มกราคม-ธันวาคม 2555).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 6 (มกราคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 174 (มกราคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 55 (January 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 141 Number 10 (October 2015).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 38 Number 3 (September 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 113 Number 6 (November 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forest Research. Volume 20 Number 6 (November - December 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 22 Number 3 (September 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 70 Number 6 (November - December 2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์
/ อภิชัจ พุกสวัสดิ์/ 2556 ปก  สารบัญ
 ไทรอยด์
/ เทพ หิมะทองคำ/ 2556 ปก  สารบัญ
 ถ่ายภาพท่องเที่ยว
/ นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, แปล/ 2556 ปก  สารบัญ
 คู่มือใช้งาน windows 8.1 & office 2013 ฉบับสมบูรณ์
/ สุธีร์ นวกุล/ 2557 ปก  สารบัญ
 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
/ ประทุม ฤกษ์กลาง/ 2555 ปก  สารบัญ
 การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
/ นภดล ร่มโพธิ์/ 2554 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 414 (1 มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 413 (16 มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401 (มกราคม 2559)
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 441 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารบทบัณฑิตย์. ปีที่ 71 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 473 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 56 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารภาษาและวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 31 ฉบับที่ 370 (ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 219 (ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 514 (ปักษ์แรก ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 516 (ปักษ์แรก มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Number 8 (January 2016).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (January 2016).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ ฉบับที่ 180 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 177 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 180 (26 ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 181 (10 มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). Volume 42 Number 3 (July - September 2015).
 ปก  สารบัญ
 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). Volume 42 Number 4 (October - December 2015).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th