Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 60 พรรณไม้ มีคุณค่าจากป่าชุมชน :เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน พ.ศ. 2558
/ กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน./ 2559  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์/ 2557  ปก  
 การติดตามผลการฝึกอบรมเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศต้นน้ำ กรณีศึกษา : อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
/ มนตรี กำเหนิดหล่ม/ 2556  ปก  
 ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
/ จิราพร โพธิ์งาม, ปิยพร พิทักษ์ตันสกุล และ ฐิติ โสมภีร์./ 2557  ปก  
 ความหลากชนิดของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
/ สุวิทย์ วรรณศรี/ 2557  ปก  
 ความหลากหลายของกบ และปรสิตในกบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
/ ซาลบาดอร์, อเล็กซิส ริบาส/ 2559  ปก  
 ความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
/ ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์/ 2557  ปก  
 ความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน-น้ำตกแม่เปียก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
/ รุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา/ 2558  ปก  
 ความหลากหลายและชนิดพันธุ์พืชเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณดอยหัวหมด
/ กนกอร ศรีม่วง/ 2555  ปก  
 การสำรวจชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่เกาะช้างและหมู่เกาะใกล้เคียง จังหวัดตราด
/ พงศ์เทพ สุวรรณวารี/ 2558  ปก  
 โครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร (ย.พ.พ.) : แนวทางใหม่ของพลังการอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
/ พิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์/ 2557  ปก  
 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
/ เอื้อมพร สมปัญญา/ 2557  ปก  
 การใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในลำธารน้ำสานน้อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
/ วัทธิกร โสภณรัตน์/ 2556  ปก  
 ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
/ ยุวลักษณ์ ชนะชัย/ 2558  ปก  
 อนุกรมวิธานของไม้ยืนต้นบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ ณัชชา สุจริตใจ/ 2556  ปก  
 Diversity of stoneflies in some areas of Huai Nam Dung National Park
/ Ratitorn Jaihao/ 2012  ปก  
วารสาร
 จดหมายข่าวประชาคมวิจัย. ปีที่ 21 ฉบับที่ 126 (มีนาคม - เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 50 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 น.ส.พ. กสิกร. ปีที่ 89 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 232 [กรกฎาคม 2559].
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 (มิถุนายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 16 ฉบับที่ 183 (พฤษภาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 96 (2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 11 ฉบับที่ 43 (กรกฎาคม - กันยายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry). ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry). ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิชาการเกษตร. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 180 (กรกฎาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 30 Number 2 (April 2016).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal of Social Science. Volume 37 Number 1 (January - April 2015).
 ปก   สารบัญ
 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. (วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). Volume 43 Number 1 (January - March 2016).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 61 (July 2016).
 ปก   สารบัญ
 Thai Journal of Genetics. Volume 6 Number 1 (January - June 2013)
 ปก   สารบัญ
 Thai Journal of Genetics. Volume 6 Number 2 (July - December 2013)
 ปก   สารบัญ
 Thai Journal of Genetics. Volume S1 Special Issue 1 [July 2013].
 ปก   สารบัญ
 Thailand Plus Magazine. ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 Thailand Plus Magazine. ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (พฤษภาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 38 Number 2 (March - April 2016).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 ฉบับที่ 323 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 426 (1 กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 427 (16 กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 407 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 479 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที 15 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที 15 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 231 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารประกันสังคม. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 22 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 376 (มิถุนายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 7 Number 80 (June 2016).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 226 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 527 (ปักษ์หลัง มิถุนายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 4 Number 2 (July 2016).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 186 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 183 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 34 ฉบับที่ 372 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 192 (26 มิถุนาย 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 193 (10 กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th