Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 คู่มือการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน.
/ สุรพจน์ กาญจนสิงห์/ 2559.  ปก  
 คู่มือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับงาช้าง.
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. / [2559]  ปก  
 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และการประเมินคุณภาพน้ำในน้ำตกวังเต่า อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
/ กัลยกร พิราอรอภิชา และคนอื่นๆ. / 2556.  ปก  
 ปรสิตโปรโตซัวในเลือดและเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบของนกบางชนิดในบึงบอระเพ็ด
/ สมาน แก้วไวยุทธ. / 2558.  ปก  
 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรและนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมของช้างป่าจากข้อมูลพันธุกรรม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
/ ชมชื่น ศิริผันแก้ว และคนอื่นๆ. / 2556.  ปก  
 การย่อยได้ทางโภชนะในกวางผาในสภาพการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
/ สุเมธ กมลนรนาถ และคนอื่นๆ. / 2552.  ปก  
 นิเวศวิทยาของวัวแดง (Bos javanicus) ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
/ สุริยา แสงพงค์ และคนอื่นๆ. / 2551.  ปก  
 นิเวศวิทยา ขนาดของถิ่นที่อยู่อาศัยและความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กและสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ (Mammalia: Carnivora) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก
/ วัลลภ ชุติพงศ์ และมาโนช ยินดี. / 2556.  ปก  
 ความหลากหลายของเห็ดในป่าดิบแล้ง เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
/ พิทักษ์ วงษ์ชาลี. / 2557.  ปก  
 การศึกษาความหลากหลายของพืชดอกบริเวณเขาหินปูน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
/ จรัญ มากน้อย และอุทัย ชาญสุข. / 2558.  ปก  
 โครงการการสำรวจและรวบรวมกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล.
/ กัลยา เกาะกากลาง และคนอื่นๆ. / 2559.  ปก  
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมไฟกับการเติบโตของพืชในระบบนิเวศของป่าเต็งรัง
/ วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์, ยิ่งมณี ตระกูลพัว และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. / 255?.  ปก  
 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
/ เสริมสุข บัวเจริญ และคนอื่นๆ. / 2555.  ปก  
 การจัดการฝายต้นน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยนในอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่.
/ วรวิทย์ พิลัยหล้า. / 2553  ปก  
 กิจกรรมเดินป่าระยะไกลและผลกระทบทางชีวกายภาพบางประการในอุทยานแห่งชาติเขาสก
/ สุพรรณิกา โกศล. / 2557.  ปก  
 Does community management still need the state? Comparative analysis of Marine protected area governance in Thailand
/ Jones, Estelle Victoria/ 2015.  ปก  
 Tha impact of habitat variation on the predator-prey interaction of dengue fever transmitting mosquitoes (Aedes aegypti and A. albopictus) and their natural enemies
/ Chanin Umponstira and Robbie Weterings. / 2015.  ปก  
 Ecotourism in the National Park of Thailand complete report for National research council of Thailand
/ Mahdayani, Wiwik./ 2014.  ปก  
 Diversity of pteridophytes in Phu Thab Boek area,Phu Hin Rong Kla National Park,Phetchabun Province
/ Kittiyut Punchay. / 2014.  ปก  
 Factors affecting size distribution, seed germination, seedling and sapling survival of podocarpaceae at Khao Yai Natonal park, Thailand
/ Jemika Akkarasadthanon/ 2014.  ปก  
วารสาร
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 238 (ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 38 ฉบับที่ 452 (ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 100 (2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 5 (ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 185 (ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 66 (December 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 6 (June 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 9 (September 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 114 Number 3 (May 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 114 Number 4 (July 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 114 Number 5 (September 2016).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 436 (1 ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที 46 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที 42 ฉบับที่ 502 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 412 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 484 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 381 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 536 (ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 537 (ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 538 (ปักษ์แรก ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 191 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 188 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 34 ฉบับที่ 377 (ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 202 (26 พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 203 (10 ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th