Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 คำอธิบายกฎหมายป่าไม้ พ.ศ.2484
/ สุเนติ คงเทพ  ปก   สารบัญ
 Thailand butterfly guide
/ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์./ 2556  ปก   สารบัญ
 บันทึกผีเสื้อ
/ สุรชัย ชลดำรงค์กุล / 2556  ปก   สารบัญ
 สมุนไพรริมรั้ว : ปลูกง่าย ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน
 ปก   สารบัญ
 แน่ใจหรือว่าช่วยโลก The conundrum
/ โอเว่น, เดวิด./ 2556  ปก   สารบัญ
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
/ จิรากรณ์ คชเสนี./ 2555  ปก   สารบัญ
 หยุด โลกร้อน
/ เจตน์ เจริญโท/ 2555  ปก   สารบัญ
 นิเวศพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
/ จิรากรณ์ คชเสนี./ 2556  ปก   สารบัญ
 มลพิษทางน้ำ
/ อุดม เชยกีวงศ์/ 2557  ปก   สารบัญ
 แนวทางการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ
/ ณรงค์ บ่วงรักษ์./ 2555  ปก   สารบัญ
 สวนยาง ไม้ยาง น้ำยาง และยางแผ่น : หนังสือชุดความรู้ ม.อ. ยางพารา เล่มที่ 1
/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักวิจัยและพัฒนา ./ 2557  ปก   สารบัญ
 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
/ อุทิศ กุฏอินทร์./ 2556  ปก   สารบัญ
 Culinary herbs & spices of the world
/ Van Wyk, Ben-Erik./ 2013  ปก   สารบัญ
 Earth : an introduction to physical geology
/ Tarbuck, Edward J./ 2011  ปก   สารบัญ
 Integrated principles of zoology
/ 2014  ปก   สารบัญ
วารสาร
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. ปีที่ 13 (เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 14 ฉบับที่ 161 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 (กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ฉบับที่ 114 (มีนาคม - เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ฉบับที่ 78 (2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. [เดือนกรกฎาคม 2557].
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 34 ฉบับที่ 394 (กรกฎาคม 2557)
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 34 ฉบับที่ 395 (สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 31 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 212 (ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสัตวแพทย์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน - พฤษภาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 หมายเหตุมลพิษ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 (เมษายน - พฤษภาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 หมายเหตุมลพิษ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 Eco Challenge. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 Horizon Magazine. Volume 4 Number 3 [2014].
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 28 Number 4 (August 2014).
 ปก   สารบัญ
 Mahidol University Journal of Phamaceutical Science. Volume 41 Number 2 (April - June 2014).
 ปก   สารบัญ
 MoZWE News. ปีที่ 7 ฉบับที่ 22 (มกราคม - มีนาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 159 (ตุลาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. (February 2014).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. (October 2014).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 140 Number 8 (August 2014).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 พระเจ้าตาก เบื้องต้น
/ ปรามินทร์ เครือทอง./ 2557 ปก  สารบัญ
 กล่อม เกลี้ยง เลี้ยง ดู
/ ว. วชิรเมธี./ 2557 ปก  สารบัญ
 อยู่ง่ายๆ ให้อายุยืน โดยคุณหมอ 100 ปี
/ ฮิโนะฮะระ, ซิเงะอะกิ./ 2556 ปก  สารบัญ
 โล่ง โปร่ง เบา คลายเครียดได้ด้วยตนเอง
/ ทุ่งแสงดาว./ 2556 ปก  สารบัญ
 ศิลป์ศาสตร์แห่งวรรณกรรมอาเซียน : เพศ แบบเรียน วีรบุรุษ ชาติพันธุ์ และความใฝ่ฝันของคนพื้นเมือง
/ 2556 ปก  สารบัญ
 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย : ในทัศนะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
/ สันติสุข โสภณสิริ./ 2555 ปก  สารบัญ
 ประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 : การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม
/ พิพาดา ยังเจริญ./ 2556 ปก  สารบัญ
 พจนานุกรมภาษาในอาเซียน
/ 2557 ปก  สารบัญ
 กินกู้โลก : ตีแผ่ผลจากการกินทิ้งกินขว้างที่คุณต้องตะลึง! Waste : uncovering the global food scandal
/ สจ๊วร์ต, ทริสแทรม./ 2555 ปก  สารบัญ
 มิงกลาบา ประเทศพม่า
/ พี. อนุวัฒน์./ 2556 ปก  สารบัญ
 ถนนน่าเดิน : 13 เมือง 4 ทวีป
/ นวพร เรืองสกุล./ 2555 ปก  สารบัญ
 สเปน
/ 2556 ปก  สารบัญ
 ปลูกผักกันเถอะ Lets do some gardening
/ ศิริกุล ซื่อต่อชาติ / 2556 ปก  สารบัญ
 โฮมีโอพาธีย์ ธรรมชาติบำบัดเปลี่ยนชีวิต
/ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล./ 2556 ปก  สารบัญ
 ป้องกัน 25 โรคฮิตให้ลูกรัก
/ สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ./ 2555 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 27 ฉบับที่ 302 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 384 (1 ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 385 (16 ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 386 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 55 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 19 ฉบับที่ 212 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารข้าราชการ. ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 62 ฉบับที่ 195 (พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารศาลยุติธรรม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 46 (มกราคม - เมษายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารศาลยุติธรรม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 47 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 (เมษายน - พฤษภาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอัยการ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 271 (เมษายน - มิถุนายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอัยการ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 272 (กรกฎาคม - กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอัยการ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 273 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 10 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 11 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 30 ฉบับที่ 355 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 อาเซียน แมคกาซีน. ฉบับที่ 21 (กรกฎาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 203 (สิงหาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 204 (กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 205 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 485 (ปักษ์หลัง กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที 24 ฉบับที่ 486 (ปักษ์แรก ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. (February 2014).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 2 Issue 5 (October 2014).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 14 ฉบับที่ 165 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 32 ฉบับที่ 351 (ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 150 (26 กันยายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 151 (10 ตุลาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th