Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศท้องที่ภาคเหนือตอนล่าง
/ ก้อง อามระดิษฐ์/ [2558]  ปก  
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมงานบำรุงป่า
/ วาสนา สุราวุธ/ 2556  ปก  
 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ วิชัย ปินะสุ/ 2556  ปก  
 ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
/ จิตรตี มณีไสย์/ 2556  ปก  
 แผนบริหารจัดการเบื้องต้นอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง : ปี พ.ศ. 2555 - 2559
/ จรวย อินทร์จันทร์/ 2555  ปก  
 เขาชื่อตู่ จากทหารเสือสู่ทำเนียบรัฐบาล
/ กองบรรณาธิการเนชั่นสุดสัปดาห์./ 2557  ปก  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในแปลงอนุรักษ์ไม้พะยูง บ้านหูโตน ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
/ โชคชัย ยิ้มเที่ยง/ 2557  ปก  
 การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี : กรณีศึกษาบ้านพุระกำ และบ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
/ ประทีป เหิมพยัคฆ์/ 2556  ปก  
 การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยผักกูด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
/ พิเชษฐ ขำเอี่ยม/ 2557  ปก  
 การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่ - แม่สะงา) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ อำนาจ สุสุทธิ/ 2556  ปก  
 นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervuseldii) และเนื้อทราย(Axis porcinus) ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา
/ ก้องแสง ภูวินศักดิ์สกุล./ 2557  ปก  
 ชนิดเหยื่อและการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
/ ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร/ 2558  ปก  
 Taxonomic Revision of Fissidens Hedw. (Fissidentaceae, Bryophyta) in Thailand
/ Kanjana Wongkuna/ 2010  ปก  
 Taxonomy of lejeuneaceae subfamily ptychanthoideae (bryophyta, hepaticae) in Thailand
/ Soonthree Kornochalert/ 2012  ปก  
วารสาร
 ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 จดหมายข่าวประชาคมวิจัย. ปีที่ 21 ฉบับที่ 125 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 (มกราคม - เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 230 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 (พฤษภาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 16 ฉบับที่ 182 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 95 (2559).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 39 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 หมายเหตุมลพิษ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 (ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 10 (พฤษภาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 178 (พฤษภาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 59 (May 2016).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 88 Number 5 (2015).
 ปก   สารบัญ
 ITTO Tropical Forest Update. Volume 25 Number 1 (2016).
 ปก   สารบัญ
 Kasetsart Journal Natural Science. Volume 49 Number 3 (May - June 2015).
 ปก   สารบัญ
 Tigerpaper. Volume 42 Number 1 (2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 ได้เงินล้าน...จากงานที่ใช่และใจที่ชอบ
/ น้ำตาล อินโนเวท/ 2557 ปก  สารบัญ
 ปราสาทพระวิหาร
/ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร/ 2552 ปก  สารบัญ
 ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ
/ ส.ศิวรักษ์./ 2557 ปก  สารบัญ
 ลุยเดี่ยวเที่ยวเวียดนาม ไกด์ดีมีความสุข ภาค 3
/ ดอกไม้สีขาว/ 2550 ปก  สารบัญ
 หมายเหตุต้นกรุงรัตนโกสินทร์: ประมวลเหตุการณ์เมื่อแรกสถาปนากรุงเทพฯ
/ เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล/ 2557 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 ฉบับที่ 321 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 จดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 422 (1 พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 405 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 445 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 477 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 พุทธจักร. ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 229 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 230 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 23 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 21 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 374 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 522 (ปักษ์แรก เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 523 (ปักษ์หลัง เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 DSI ไตรสาร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Number 12 (May 2016).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 184 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 181 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 34 ฉบับที่ 370 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 188 (26 เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (April - June 2016).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th