Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน เมษายน 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2556  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2556  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2556  ปก  
 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ปี พ.ศ.2556
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2556  ปก  
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์
/ ประเทือง อ่วมเนตร/ 2557  ปก  
 การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กระจงควายเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
/ โกวิทย์ สันตจิตร/ 2553  ปก  
 การติดเครื่องหมายสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้รับแจ้งประเภทห่วง(ขา) เพื่อประโยชน์ในการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
/ ยงยุทธ บุญวัชรพันธ์/ 2553  ปก  
 การบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี แปลงปลูกป่าโครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล อุทยานแห่งชาติตานโตด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ สุริยะ นุชพืช./ 2557  ปก  
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมงานบำรุงป่า
/ วาสนา สุราวุธ/ 2556  ปก  
 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2555
/ สมวรรฒน์ ปัญญานุกุล/ 2556  ปก  
 ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
/ จิตรตี มณีไสย์/ 2556  ปก  
วารสาร
 จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 299 (มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวิชาการเกษตร. ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 เส้นทางสีเขียว. ฉบับที่ 32 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 9 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 177 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 58 (April 2016).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 88 Number 4 (2015).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 38 Number 4 (December 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 22 Number 4 (December 2015).
 ปก   สารบัญ
 Tropical Natural History. Volume 15 Number 2 (October 2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 แนวคิดและวิถีทางการดำเนินชีวิต
/ ระพี สาคริก/ 2557 ปก  สารบัญ
 27คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต
/ ฮิซุย,โคทาโร/ 2557 ปก  สารบัญ
 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
/ สุษม ศุภนิตย์/ 2555 ปก  สารบัญ
  คู่มือการขอคืนของกลาง
/ สมพร หรหมหิตาธร/ 2556 ปก  สารบัญ
 บ้าน...ใครๆก็มีได้
/ ศิริรัตน์ ศรทัตต์./ 2557 ปก  สารบัญ
 ดอกไม้ในสวน
/ รุ่งมณี เมฆโสภณ./ 2557 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 183 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 ฉบับที่ 320 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 420 (1 เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 421 (16 เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 404 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 444 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 476 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 228 (กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารการงบประมาณ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 38 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกำลังใจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 14 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 373 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 222 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 223 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 520 (ปักษ์แรก มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 521 (ปักษ์หลัง มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Number 11 (April 2016).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 180 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 34 ฉบับที่ 369 (เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 186 (26 มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 187 (10 เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th