Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การเพาะเห็ดฟาง...ในโรงเรือน
/ ชมรมนักเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย/ 2558  ปก  
 พรรณไม้เด่น ดอยหัวหมด
/ กนกอร ศรีม่วง...[และคนอื่นๆ]./ 2557  ปก  
 ร้อยพรรณพฤกษา ชวนชมแสนสวย
/ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์/ 2557  ปก  
 รายงานการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์/ 2557  ปก  
 มรดกโลกทางธรรมชาติ
/ ทรงธรรม สุขสว่าง และคมกริช เศรษบุบผา/ 2558  ปก  
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันแปรของสภาพอากาศ: เกาะช้าง จังหวัดตราด
/ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ / 2556  ปก  
 โครงการ การศึกษาสังคมนิเวศในประชากรลิงเสน (Macaca arctoides)ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก เขาเตาหม้อ จ.เพชรบุรี ประเทศไทย
/ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ / 2558  ปก  
 การสำรวจชีพลักษณ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ณ ดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ ฉัตรสุดา ญาณะโค./ 2558  ปก  
 พืชวงศ์ทานตะวันในดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
/ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง, ณัฐวุฒิ ไตรยุทธชัย และ มงคล คำสุข./ 2557  ปก  
 การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อชีววิทยาและการปรับตัวของหญ้าทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
/ อัญชนา ประเทพ/ 2559  ปก  
 ความหลากชนิดของพืชสกุลพริกไทยในอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/ ธวัดชัย ธานี/ 2558  ปก  
 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทรายขาว
/ ทัศนา เกื้อเส้ง/ 2555  ปก  
 การติดตามประชากร และการกระจายของควายป่า (Bubalus bubalis Linnaeus, 1758)ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
/ นรเศรษฐ์ เขียวศรี/ 2558  ปก  
 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการในพื้นที่ลานกางเต็นท์ลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
/ จิตรกร รามันพงษ์/ 2558  ปก  
วารสาร
 จับตาประเด็นร้อนข่าวสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 ท่องอุทยานแห่งชาติ : วารสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานแห่งชาติ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 51 (กรกฎาคม - กันยายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 233 [กรกฎาคม 2559].
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 234 [สิงหาคม 2559].
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 [กรกฎาคม 2559].
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 36 ฉบับที่ 415 (เมษายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 36 ฉบับที่ 418 (กรกฎาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 97 (2559).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 40 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่ 9 ฉบับที่ 17-18 (มกราคม - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 181 (สิงหาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 62 (August 2016).
 ปก   สารบัญ
 Thai Journal of Genetics. Volume 7 Number 1 (January - April 2014).
 ปก   สารบัญ
 Thai Journal of Genetics. Volume 7 Number 2 (May - August 2014).
 ปก   สารบัญ
 Thai Journal of Genetics. Volume 7 Number 3 (September - December 2014).
 ปก   สารบัญ
 Tropical Natural History. Volume 16 Number 1 (April 2016).
 ปก   สารบัญ
 Unisearch Journal. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 Unisearch Journal. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 38 Number 3 (May - June 2016).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 ฉบับที่ 325 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 428 (1 สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 429 (16 สิหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 408 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 72 ตอนที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 480 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 232 (มิถุนายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารภาษาและวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 14 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ฉบับที่ 24 (กรกฎาคม - กันยายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 10 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 377 (กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 227 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 526 (ปักษ์แรก มิถุนายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 528 (ปักษ์แรก กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 530 (ปักษ์แรก สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 4 Number 3 (August 2016).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 187 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 184 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. Volume 43 Number 2 (April - June 2016).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 34 ฉบับที่ 373 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 194 (26 กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 195 (10 สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 2 Number 3 (July - September 2016).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th