Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2556
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช./ 2556  ปก  
 ชนิดและจำนวนของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
/ พงศ์เทพ สุวรรณวารี, ศราวี อรุณ และปรีชา ภู่ระหงษ์. / 2557  ปก  
 อิทธิพลจากลักษณะภูมิทัศน์ที่มีผลต่อการประเมินความชุกชุมและความหนาแน่นของประชากรนกหว้าเพศผู้ (Argusionus Argus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา (ฝั่งบาลา) ภาคใต้ของประเทศไทย
/ ธาณี ดาวเรือง. / 2558  ปก  
 การบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าของชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
/ อลงกต จั่นบำรุง. / 2556  ปก  
 การสำรวจสาร phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu Link ในประเทศไทย ระยะที่ 1
/ สหณัฐ เพชรศรี. / 2558  ปก  
 การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย.
/ ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม. / 25..  ปก  
 รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง เพื่อการฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558
/ วิชาญ ปรึกษากร. / 2559  ปก  
 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินน้ำตกวังหินหอและน้ำตกธารทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
/ ปัทมา เพ็งไพบูลย์. / 2558  ปก  
 นิเวศวิทยาของนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus (Sparrman, 1788)) ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
/ อำภา คุรุพงศ์. / 2557  ปก  
 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรนันทนาการฐานป่าไม้ของผู้มาเยือนน้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา
/ ศุทรา สุนันทกรญ์. / 2555.  ปก  
 Human diseases from wildlife
/ Conover, Michael R and Rosanna M Vail/ c2015.  ปก  
 Parasitism : the diversity and ecology of animal parasites
/ Goater, Timothy M, Cameron P Goater and Gerald W Esch/ 2014.  ปก  
 Disease in wild animals : investigation and management
/ Wobeser, Gary A/ 2007.  ปก  
 Illustrated field guide to the flowers of Sri Lanka
/ De Vlas, J and J. de Vlas.-de Jong/ 2008.  ปก  
 The Biology of mangroves and seagrasses
/ Hogarth, Peter J. / 2015  ปก  
 Agroforestry : a practical guide to profitable farms and woodlands
/ Collins, Edan P, editor. / c2014.  ปก  
 Understanding complex ecosystem dynamics : a systems and engineering perspective
/ Yackinous, William S/ 2015.  ปก  
 Multi-level forest governance in asia : concepts,challenges and the way forward
/ Inoue, Makoto, and Ganesh P. Shivakoti, edited/ 2015.  ปก  
 Ecological sustainability for non-timber forest Products : Dynamics and case studies of harvesting
/ Shackleton, Charlie M, Ashok K. Pandey and Tamara Ticktin, edited/ 2015.  ปก  
 Tourism in the green economy
/ Reddy,Maharaj Vijay, and Keith Wilkes, edited/ 2015  ปก  
วารสาร
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 237 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 (ตุลาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 38 ฉบับที่ 451 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 36 ฉบับที่ 420 (กันยายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 4 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 184 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 65 (November 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 1 (January 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 2 (February 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 3 (March 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 4 (April 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 142 Number 5 (May 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 114 Number 1 (January 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 114 Number 2 (March 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 71 Number 3 (May/June 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 71 Number 4 (July/August 2016).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 71 Number 5 (September/October 2016).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 535 (ปักษ์หลัง ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 (กันยายน 2559) ฉบับพิเศษครบรอบ 10 ปี กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย.
 ปก  สารบัญ
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 ฉบับที่ 327 (ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 434 (1พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 435 (16 พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที 46 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที 42 ฉบับที่ 501 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 411 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 72 ตอนที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 483 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 57 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 64 ฉบับที่ 202 (กันยายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (มิถุนายน - กรกฎาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารการงบประมาณ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 41 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 380 (ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 8 Number 85 (November 2016).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 230 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 532 (ปักษ์แรก กันยายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 534 (ปักษ์แรก ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 4 Number 6 (November 2016).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (November 2016).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 190 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 186 (ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 187 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 34 ฉบับที่ 376 (พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 200 (26 ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 201 (10 พฤศจิกายน 2559).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 2 Number 4 (October - December 2016).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th