Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน สิงหาคม 2562
→ Login
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ป่าชายเลน และการกักเก็บมลพิษริมฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน
/ ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์/ 2553  ปก  
 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
/ ประเดิม ภาคแก้ว/ 2554  ปก  
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
/ ดวงพร เกียรติดำรง./ 2557  ปก  
 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาขยะในอุทยานแห่งชาติ
/ ธนศาสตร์ เวียงสารวิน./ 2557  ปก  
 การบริหารจัดการขยะในอุทยานแห่งชาติ
/ พิทยา จตุวรพัฒน์/ 2551  ปก  
 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์ในอุทยานแห่งชาติ
/ อดิศักดิ์ โรจนาพงษ์/ 2551  ปก  
 การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา : กรณีศึกษาสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คและสวนสัตว์น้ำมารีนปาร์ค
/ ยุทธนา เสนาแปง/ 2552  ปก  
 การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี
/ จิตรตี มณีไสย์/ 2554  ปก  
วารสาร
 มณีบูรพา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 51 (เมษายน - มิถุนายน 2562).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 14 ฉบับที่ 55 (กรกฎาคม - กันยายน 2562).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 26 Number 1 (March 2019).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 74 Number 1 (January/February 2019)
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 74 Number 2 (March/April 2019)
 ปก   สารบัญ
 วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 59 ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2562).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 59 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม 2562).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 145 Number 1 (January 2019).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 145 Number 2 (February 2019).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 145 Number 3 (March 2019).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 42 Number 1 (March 2019).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Forestry. Volume 117 Number 1 (January 2019).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
/ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ 2556 ปก  สารบัญ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
/ อาณัติ ต๊ะปินตา/ 2553 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 32 ฉบับที่ 359 (มิถุนายน 2562).
 ปก  สารบัญ
 จุลนิติ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 117 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 5 Number 3 (July - September 2019).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th