Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ทัศนคติและข้อคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นต่อการจัดการจระเข้น้ำจืดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
/ เพชรรัตน์ ดีแก้ว/ 2560  ปก  
 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2556  ปก  
 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
/ นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์/ 2558  ปก  
 โครงการความร่วมมือวิจัยระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCI) และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (CRI) เพื่อการเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังและสาหร่ายทะเลจากประเทศไทย สำหรับการตรวจคัดกรองสารต้านมะเร็ง
/ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์/ 2558  ปก  
 นิเวศวิทยาของจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
/ วัชระ จิตจำนงค์/ 2559  ปก  
 การใช้มือของชะนีมือขาวและลิงกังในบริเวณเขาใหญ่
/ ไพรมม์, แจ๊กเคอลีน/ 2554  ปก  
 พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของแม่ชะมีมือขาว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
/ มัลลิกา สุรินทร์/ 2559  ปก  
 โครงการศึกษาทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการเพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมฯ ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
/ การรถไฟแห่งประเทศไทย/ 2555  ปก  
 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย และเบนทิคแอลจีในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
/ ธีรศักดิ์ สมดี./ 2555  ปก  
 การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
/ สราวุธ สังข์แก้ว  ปก  
 การศึกษาความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ
/ ประนอม จันทรโณทัย/ 2557  ปก  
 การสำรวจสกุลของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
/ ณีรวัลย์ ไชยวงค์/ 2558  ปก  
 โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ รัศมี ชูทรงเดช./ 2559  ปก  
 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
/ กรกช ดวงดี/ 2558  ปก  
 Evolution, Systematics, and Biogreography in the Southeast Asian Lizard Genus Acanthosaura Gray, 1831
/ Wood, Perry./ 2014  ปก  
วารสาร
 เกษตรก้าวหน้า. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. ปีที่ 15 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2560).
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 76 (ตุลาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 109 (2560).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 37 ฉบับที่ 430 (กรกฎาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 43 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 (เมษายน - มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 195 (ตุลาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 77 (November 2017).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 143 Number 7 (July 2017).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 143 Number 8 (August 2017).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 339 ( ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 จุลนิติ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 456 (1 ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 457 (16 ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 20 ฉบับที่ 458 (1 พฤศจิกายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที 47 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที 43 ฉบับที่ 513 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ปีที่ 36 ฉบับที่ 423 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่ม 73 ตอน 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 494 (ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 20 ฉบับที่ 104 (กันยายน - ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 244 (มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 246 (สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 65 ฉบับที่ 204 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 65 ฉบับที่ 205 (กันยายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 (2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 15 (สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 15 (กันยายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 392 (ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 241 (ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 28 ฉบับที่ 552 (ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 28 ฉบับที่ 553 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 5 Number 6 (November 2017).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (October 2017).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 199 (พฤศจิกายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 223 (10 ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 224 (26 ตุลาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 3 Number 4 (October - December 2017).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th