Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน (Ecological Knowledge for Sustainable Management) : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4, วันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย
/ 2558  ปก  
 ป่าแม่คำมี : ความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน
/ กรมป่าไม้. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้./ 2556  ปก  
 แนวทางการพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า Guidelines for seed source development of forest tree species
/ สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ./ 2557  ปก  
 คู่มือการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้
/ กรมป่าไม้. สำนักจัดการป่าชุมชน/ 2557  ปก  
 รักษาโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
/ โชติอนันต์ และคณะ./ 2556  ปก  
 สรุปข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
/ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม./ 2556  ปก  
 การประมวลข้อมูลการสำรวจไม้สกุลไทรเบื้องต้นในพื้นที่ป่าบางแห่งของประเทศไทย Compilation of the survey of the genus Ficus in some forest areas in Thailand
/ ประภาส วนาประดิษฐ์./ 2557  ปก  
 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมไฟป่า กรณีศึกษา พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ The Participation of local governments in forest fire control : case study of Khao Phra Wiharn National Park, Sisaket Province
/ ประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ./ 2557  ปก  
 การจัดทำแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
/ นันทกาญจน์ เทียมเมฆา./ 2557  ปก  
 การศึกษาพฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี Fire behaviors in dry dipterocarp forest Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthaithani Province
/ สมศักดิ์ ปรีดาภิรัตน์./ 2557  ปก  
 Payment schemes for forest ecosystem services in China : policy, practices and performance
/ Liang, Dan./ 2012  ปก   สารบัญ
 Animal Behavior : an Evolutionary Approach
/ Lamoureux, Victor S./ 2011  ปก   สารบัญ
 World regional geography: human mobilities, tourism destinations, sustainable environment
/ Lew, Alan A./ 2011  ปก   สารบัญ
วารสาร
 จับตาประเด็นร้อน ข่าวสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 (พฤษภาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 15 ฉบับที่ 171 (พฤษภาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 (2558).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 35 ฉบับที่ 401 (มกราคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 35 ฉบับที่ 402 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 35 ฉบับที่ 403 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารน้ำบาดาล. ฉบับที่ 1 [255?].
 ปก   สารบัญ
 วารสารน้ำบาดาล. ฉบับที่ 4 [255?].
 ปก   สารบัญ
 วารสารวนศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2558).
 ปก   สารบัญ
 วิชาการปริทัศน์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 11 (มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 167 (มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 48 (June 2015).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 37 Number 2 (March - April 2015).
 ปก   สารบัญ
 The Indian forester. Volume 141 Number 1 (January 2015).
 ปก   สารบัญ
 ITTO Tropical Forest Update. Volume 24 Number 1 (2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 29 Number 3 (June 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 70 Number 3 (May/June 2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น
/ พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์./ 2557 ปก  สารบัญ
 100 เมืองสวยในเอเชีย
/ กาญจนา หงษ์ทอง./ 2556 ปก  สารบัญ
 ย่อหลักกฎหมายปืน
/ สมพร พรหมหิตาธร./ 2555 ปก  สารบัญ
 เที่ยวทะเลใต้ ภูเก็ต กระบี่ พังงา
/ เป้สีเทา/ 2555 ปก  สารบัญ
 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
/ เผด็จ โชคเรืองสกุล./ 2553 ปก  สารบัญ
 เรื่องเล่า...คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 3
/ สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ/ 2557 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 310 (พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 400 (1 มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 401 (16 มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 394 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 466 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 19 ฉบับที่ 95 (มีนาคม - เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 13 (เมษายน - พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอาหารและยา. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 9 (เมษายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 10 (พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 31 ฉบับที่ 363 (พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 6 Number 67 (May 2015).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 6 Number 68 (June 2015).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 212 (พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 213 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 501 (ปักษ์หลัง พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 502 (ปักษ์แรก มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Issue 1 (June 2015).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Special Issue (June 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 173 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. (วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล). Volume 42 Number 1 (January - March 2558).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 33 ฉบับที่ 359 (มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 166 (26 พฤษภาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 167 (10 มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th