Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การศึกษาสัตว์ป่าเมืองไทย = Wildlife educational of Thailand
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557.  ปก  
 พืชวงศ์เข็มของประเทศไทย : คู่มือภาพสกุลที่พบในประเทศไทยและสกุลที่นำเข้ามาปลูกพร้อมคำบรรยายประกอบ
/ ก่องกานดา ชยามฤต และวรดลย์ แจ่มจำรัส./ 2548.  ปก  
 คู่มือการเพาะปลูก สวนผัก&สมุนไพรคนเมือง
/ พัชรี สำโรงเย็น,เรียบเรียง/ 2556.  ปก  
 โครงการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าข้ามถนนบนทางหลวงหมายเลข 3259: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
/ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม / 2556.  ปก  
 พืชสมุนไพร ประเภทต้น เล่ม2
/ สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, บรรณาธิการ/ 2557.  ปก  
 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิธีการฑูต (Liaison Officer)
/ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม./ 2556.  ปก  
 การใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการจัดการสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย=Application of smart patrol system for wildlife management in OM KOI Wildlife Sanctuary
/ ดิสสกุล ธรรมสานุกุล./ 2557.  ปก  
 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาขยะในอุทยานแห่งชาติ
/ ธนศาสตร์ เวียงสารวิน./ 2557.  ปก  
 ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
/ ทักษิณ มงคลคมรัตน์./ 2556.  ปก  
 Vision as an Interactive Practice: Focusing on the Influences of Global Tourism on the Moken \"Sea Nomads\"
/ Suzuki, Yuki/ 2011  ปก  
 วิถีชนเผ่าปะโอกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยชลอบ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ อำนาจ ใจมอย/ 2557.  ปก  
 การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย คดีหมายเลขดำที่ 584/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 713/2554 ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โจทก์ นายเกรียงไกร ขวัญเมือง กับพวกรวม 7 คน จำเลย
/ วรการ ศิริมังฆศรี./ 2557.  ปก  
 Climate change, air pollution and global challenges : understanding and perspectives from forest research
/ 2013  ปก   สารบัญ
 Long-term response of a forest watershed ecosystem : clearcutting in the southern Appalachians
/ Wayne T. Swank, Jackson R. Webster. edited/ 2014  ปก   สารบัญ
 The social lives of forests : past, present, and future of woodland resurgence
/ Susanna B. Hecht, Kathleen D. Morrison, and Christine Padoch. edited/ 2014  ปก   สารบัญ
วารสาร
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2557).
 ปก   สารบัญ
 ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 จดหมายข่าวกรมทรัพยากรน้ำ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 68 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 (มิถุนายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 (กรกฎาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 (2558).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 88 (2558).
 ปก   สารบัญ
 ไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 221 (กรกฎาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 39 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 ฉบับพิเศษ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม กันยายน 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารนนทรี. ฉบับที่ 2/2558.
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 50 (August 2015).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 88 Number 2 (April 2015).
 ปก   สารบัญ
 Forestry: An International Journal of Forest Research. Volume 88 Number 3 (July 2015).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 141 Number 6 (June 2015).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 38 Number 1 (March 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 29 Number 4 (August 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 22 Number 1 (March 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 8 Number 2 (April 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 8 Number 3 (June 2015).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 37 Number 3 (May - June 2015).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 โรคของดวงตา
/ พวงทอง ไกรพิบูลย์/ 2556 ปก  สารบัญ
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
/ กรมบัญชีกลาง/ 2555 ปก  สารบัญ
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร
/ กรมบัญชีกลาง/ 2555 ปก  สารบัญ
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
/ กรมบัญชีกลาง/ 2555 ปก  สารบัญ
 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
/ สิทธิ์ ธรสรณ์/ 2557 ปก  สารบัญ
 เที่ยวเหนือ ฉบับสมบูรณ์
/ พจนกุล ชาญวานิชบริการ./ 2556 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 403 (16 กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 404 (1 สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 17 ฉบับที่ 405 (16 สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 396 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 435 (กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 468 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารอัยการ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 274 (มกราคม - มีนาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 10 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 31 ฉบับที่ 365 (กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 aBoat Magazine. Volume 6 Number 70 (August 2015).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 214 (กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 CAMERART. ฉบับที่ 215 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 14 ฉบับที่ 169 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 505 (ปักษ์หลัง กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Issue 3 (August 2015).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 15 ฉบับที่ 175 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 172 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 33 ฉบับที่ 361 (สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 7 ฉบับที่ 170 (26 กรกฎาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 171 (10 สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 Trips Magazine. ฉบับที่ 225 (กรกฎาคม 2015).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 
 

เอกสารแจก
ฟรี
!

  -เอกสารของกรม
  -เอกสารของหน่วยงานอื่น
   
 


 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th