Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน กันยายน 2560
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564
/ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 2559  ปก  
 แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น
/ 2558  ปก  
 คุณลุงบุญเพ็ญ นวลฉวี ผู้ทำสวนป่าให้เป็นบ่อทอง
/ กรมป่าไม้/ 2557  ปก  
 รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ 2559  ปก  
 บทสรุปผู้บริหาร โครงการเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน และจัดทำนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
/ 2556  ปก  
 โครงการความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงบริเวณเขาหินปูนในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
/ 2559  ปก  
 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ปีที่ 1 : จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน
/ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ 2559  ปก  
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาโครงสร้างและสังคมพรรณไม้ชายน้ำ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
/ พสุพร นัยติ๊บ และ ธิดาภรณ์ ใจแก้ว/ 2558  ปก  
 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาชนิดพันธุ์และประโยชน์ของพรรณไม้ชายน้ำบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
/ สุพรรษา อาภัย/ 2558  ปก  
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างแผนที่พรรณไม้ชายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) จังหวัดเชียงราย
/ กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง และ สฤทธิ์พร วิทยผดุง/ 2559  ปก  
 การศึกษาวิจัยความหลากหลายของสมุนไพรเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณรอบที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
/ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล/ 2556  ปก  
 การศึกษาวิจัยความหลากหลายของสมุนไพรเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณวังตะพาบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
/ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล/ 2556  ปก  
 แผนงานวิจัยการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
/ แสงสรรค์ ภูมิสถาน และคณะ/ 2559  ปก  
 การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย : กรณีศึกษาชาติพันธุ์ชอง
/ จิณนา เผือกนาง และ สมภพ รัตนประชา/ 2559  ปก  
วารสาร
 จุลสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [สำนักบริหารงานกลาง]. ที่ 13 ฉบับที่ 3 [เมษายน - พฤษภาคม 2560].
 ปก   สารบัญ
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 (มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 (สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 459 (กรกฎาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 460 (สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 104 [เมษายน 2560].
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 37 ฉบับที่ 429 (มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 165 (สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวนศาสตร์. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 BEDO Magazine. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 75 (September 2017).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 39 Number 3 (May - June 2017).
 ปก   สารบัญ
 Unisearch Journal. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 Indian Journal of Forestry. Volume 40 Number 1 (March 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of forestry. Volume 115 Number 4 (July 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Non-Timber Forest Products. Volume 24 Number 1 (March 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 10 Number 2 (April 2017).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Soil and Water Conservation. Volume 72 Number 4 (July - August 2017).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 335 (มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 336 (กรกฎาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 337 (สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 จุลนิติ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 453 (16 สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 73 ตอนที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 บทบัณฑิตย์. เล่มที่ 73 ตอนที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 41 ฉบับที่ 492 (สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบัญชีกลาง. ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 242 (เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 243 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 (2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 15 (มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 33 ฉบับที่ 390 (สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี: 89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9. (ฉบับพิเศษ 2560).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 239 (สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Click.Today. (Comtoday). ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ 23.0 [2560?].
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 10 ฉบับที่ 219 (10 สิงหาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 3 Number 3 (July September 2017).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th