Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มีนาคม 2559
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เคยประสบภัยดินโคลนถล่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ:กรณีศึกษาหมู่บ้านน้ำต๊ะ น้ำรี ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
/ สุรพงศ์ อุปการ/ 2556  ปก  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปลามุงในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ วีระชัย มงคลพันธ์/ 2556  ปก  
 ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
/ บรรดาศักดิ์ ป้องศรี/ 2557  ปก  
 การฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออก
/ ประเวช จันทร์ศิริ/ 2556  ปก  
 การปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมปลูกป่าหวายของหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
/ เทวรักษ์ ยอดวงค์/ 2556  ปก  
 การสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคประชาชน
/ นิคม อิ่มเอิบ/ 2556  ปก  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหินดาดและลุ่มน้ำห้วยมะเฟือง
/ นิทัศน์ นุ่นสง/ 2557  ปก  
 กระบวนการตรวจพิสูจน์การครอบครองที่ดินโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
/ ฤชุรฎา ประทุมทิพย์/ 2556  ปก  
 การสำรวจและออกแบบระบบสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/ จาริยา มุทุสิทธิ์/ 2556  ปก  
 ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชในพื้นที่สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ภูกุ้มข้าว) อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
/ ฐาปนา เทียนสุวรรณ/ 2557  ปก  
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณพื้นที่ห้าร้อยไร่เขตรอยเชื่อมต่อในอุทยานแห่งชาติเขาสกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/ วิโรจน์ นาคแท้/ 2556  ปก  
 การดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยผักกูด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ พัทยา เท็กกิ้ม/ 2556  ปก  
 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ บริเวณพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรณีศึกษา โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
/ บัญชา อาจยุทธ์/ 2554  ปก  
 การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
/ วันชัย สิมมาเศียร/ 2556  ปก  
วารสาร
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 228 (กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารยางเศรษฐกิจ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 (มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 15 ฉบับที่ 179 (มกราคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 ประชาคมวิจัย. ปีที่ 21 ฉบับที่ 123 (กันยายน - ตุลาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 (2559).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 159 (กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารที่ดิน. ปีที่ 61 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารนนทรี. ฉบับที่ 1 (2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารวนศาสตร์. ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 176 (มีนาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 Environmental Development. Volume 16 (December 2016).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Number 57 (March 2016).
 ปก   สารบัญ
 The Indian Forester. Volume 141 Number 12 (December 2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Health Research. Volume 29 (Supplement 1/2015).
 ปก   สารบัญ
 Journal of Plant Ecology. Volume 8 Number 6 (December 2015).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 37 Number 6 (November - December 2015).
 ปก   สารบัญ
 The Natural History Journal of Chulalongkorn University. Volume 7 Number 2 (October 2007).
 ปก   สารบัญ
 The Natural History Journal of Chulalongkorn University. Volume 9 Number 1 (April 2009).
 ปก   สารบัญ
 Tropical Natural History. Volume 11 Number 2 (October 2011).
 ปก   สารบัญ
 Tropical Natural History. Volume 12 Number 2 (October 2012).
 ปก   สารบัญ
 Tropical Natural History. Volume 13 Number 1 (April 2013).
 ปก   สารบัญ
 Tropical Natural History. Volume 13 Number 2 (October 2013).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 รักแห่งแผ่นดิน
/ สุวิสุทธิ์/ 2555 ปก  สารบัญ
 วิธีกำจัดกลิ่นตัว ตั้งแต่หัวจรดเท้า
/ ศศวรรณ มงคลภาพ/ 2558 ปก  สารบัญ
 รับรู้และทำใจ...เมื่อถึงวัยชรา
/ โสภาพรรณ รัตนัย/ 2555 ปก  สารบัญ
 คัมภีร์รักษาอาการปวดด้วยตัวเอง
/ มานพ ประภาษานนท์/ 2555 ปก  สารบัญ
 สรุปผลที่สำคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2556
/ สำนักงานสถิติแห่งชาติ/ 2557 ปก  สารบัญ
 มหัศจรรย์อินเดีย 2
/ ฉัตรสุมาลย์/ 2556 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 318 (มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 29 ฉบับที่ 319 (กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 418 (1 มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ชีวจิต. ปีที่ 18 ฉบับที่ 419 (16 มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 403 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 443 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 บ้านและสวน. ปีที่ 40 ฉบับที่ 475 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 พุทธจักร. ปีที่ 69 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมคุมประพฤติ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารการงบประมาณ. (ตุลาคม - ธันวาคม 2557).
 ปก  สารบัญ
 วารสารยุติธรรม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงาน. ปีที่ 14 (ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารวนศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสานสุข. ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (มกราคม - มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารสุจริต. ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 สายตรงศาสนา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 (สิงหาคม - กันยายน 2558).
 ปก  สารบัญ
 สาร สนช. ฉบับที่ 19 (กุมภาพันธ์ 2559)
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 31 ฉบับที่ 372 (กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 221 (กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 518 (ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 25 ฉบับที่ 519 (ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 Forbes Thailand. Volume 3 Number 10 (March 2016).
 ปก  สารบัญ
 ForbesLife Thailand. (March 2016).
 ปก  สารบัญ
 Health & Cuisine. ปีที่ 16 ฉบับที่ 182 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 179 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 34 ฉบับที่ 368 (มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 184 (26 กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 8 ฉบับที่ 185 (10 มีนาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th