Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 นิเวศวิทยาและความชุกชุมกบอกหนามป่าเขาสอยดาว
/ วิทยา อุ่นเรือน/ 2559.  ปก  
 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชเมล็ดเปลือยในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ 2557  ปก  
 รัชชประภา ทรัพยากร
/ 2556  ปก  
 การสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ
/ วสา สุทธิพิบูลย์/ 2559  ปก  
 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
/ ภูริชยา จงศิริการค้า/ 2558  ปก  
 ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง บริเวณอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
/ สุธิรา เพชรชูช่วย/ 2556  ปก  
 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
/ 2559  ปก  
 รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
/ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักตรวจและประเมินผล/ 2557  ปก  
 ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2559
/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ปก  
 โครงการประเมินผลนโยบายการกำหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
/ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/ 2559  ปก  
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำน้ำยาว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
/ วันชัย ชัยเนตร/ 2556  ปก  
 ความแปรผันของสัตว์ป่าและกิจกรรมมนุษย์ในพื้นที่ป่าฟื้นฟูริมลำน้ำแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
/ วรายุส ชุณหวงศ์/ 2558  ปก  
 Checklist of mushrooms (basidiomycetes) in Thailand
/ Anong Chandrasrikul , compiled/ 2011  ปก  
 Assessment of the effects of sediment disturbance on the tropical seagrass ecosystems: elucidation of interacting effects of the catastrophic tsunami and local disturbances
/ Nakaoka, Masahiro/ 2012  ปก  
 Cavity-nest Availability and Community use in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand
/ Nichanan Namwong / 2015  ปก  
วารสาร
 ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 242 (เมษายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 39 ฉบับที่ 457 (พฤษภาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 พืชพลังงาน. ปีที่ 8 ฉบับที่ 105 [เมษายน 2560].
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 10 ฉบับที่ 42 (มกราคม - มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 รักษ์เกษตร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 163 (2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารพลังงานทางเลือก. ปีที่ 12 ฉบับที่ 46 (เมษายน - มิถุนายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 10 (พฤษภาคม 2560).
 ปก   สารบัญ
 BEDO Magazine. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2560).
 ปก   สารบัญ
 Science Illustrated. Issue 71 (May 2017).
 ปก   สารบัญ
 Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 39 Number 1 (November - December 2016).
 ปก   สารบัญ
 
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 333 (เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 จุลนิติ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน สาระ+หรรษา. ปีที 46 ฉบับที่ 9 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 ต่วย’ตูน พิเศษ. ปีที 43 ฉบับที่ 507 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 417 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมบังคับคดี. ปีที่ 20 ฉบับที่ 103 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ปีที่ 23 ฉบับที่ 236 (ตุลาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 65 ฉบับที่ 203 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 15 (มกราคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารแรงงาน. ปีที่ 15 (มีนาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559).
 ปก  สารบัญ
 ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 สารคดี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 386 (เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 Camerart. ฉบับที่ 236 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Comtoday. ปีที่ 26 ฉบับที่ 546 (เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 HealthToday Magazine. ฉบับที่ 193 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Microcomputer Magazine. ปีที่ 35 ฉบับที่ 382 (พฤษภาคม 2560).
 ปก  สารบัญ
 Secret. ปีที่ 9 ฉบับที่ 212 (26 เมษายน 2560).
 ปก  สารบัญ
 TAT Review. Volume 3 Number 2 (April - June 2017)
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th