Dnp
       เฉพาะจันทร์-ศุกร์  เวลาทำการ 8.30 น.-16.30 น.
   
Dnp

Dnp
     
 
      (( ข่าวดี ^o^ ))
                   ขณะนี้ห้องสมุดบริการทำบัตรสมาชิกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
             และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้    โดยให้กรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ หรือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

              หมายเหตุ    1.สำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว มาใช้ในการทำบัตรสมาชิกด้วย
                                 2.บริการนี้เฉพาะสมาชิกในส่วนกลาง  เพื่อความสะดวกในการยืมคืนเอกสาร
                                 3.พนักงานราชการสามารถใช้บริการยืมคืนได้แล้ว
 
 
     
****ท่านที่บริจาค เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้ห้องสมุด ขอความกรุณาแนบไฟล์ .PDF บันทึกใน CD-Rom ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เผยแพร่ทาง e-book ด้วยค่ะ *****
 
 แนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจของห้องสมุด  ประจำเดือน มิถุนายน 2562
→ Login
 

มุมธรรมชาติน่ารู้

 

มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หนังสือ
 บทบาทของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านห้วยเต่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
/ เกรียงไกร ไชยพิเศษ/ 2561  ปก  
 การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ของอุทยานแห่งชาติผาแดง
/ ประกาศิต ระวิวรรณ/ 2560  ปก  
 Elephants and savanna woodland ecosystems : a study from Chobe National Park, Botswana
/ Skarpe, Christina. et al. Edited/ 2014  ปก  
 An indomitable beast : the remarkable journey of the jaguar
/ Rabinowitz, Alan/ 2014  ปก  
 Zoo animal and wildlife immobilization and anesthesia
/ West, Gary, Darryl Heard and Nigel Caulkett/ 2014  ปก  
 Fruit : edible, inedible, incredible
/ Stuppy, Wolfgang and Rob Kesseler/ 2013  ปก  
 Nature in the balance : the economics of biodiversity
/ Dieter Helm and Cameron Hepburn/ 2014  ปก  
วารสาร
 จุลสาร สวจ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562).
 ปก   สารบัญ
 เพื่อนป่า. ปีที่ 39 ฉบับที่ 451 (เมษายน 2562).
 ปก   สารบัญ
 มณีบูรพา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 50 (มกราคม - มีนาคม 2562).
 ปก   สารบัญ
 หมายเหตุมลพิษ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 48 (เมษายน - พฤษภาคม 2562).
 ปก   สารบัญ
 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 59 ฉบับที่ 10 (พฤษภาคม 2562).
 ปก   สารบัญ
 BEDO Magazine. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562).
 ปก   สารบัญ
 Traffic Bulletin. Volume 31 Number 1 (April 2019).
 ปก   สารบัญ
 
หนังสือ
 ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
/ พิชาภพ พันธุ์แพ/ 2555 ปก  สารบัญ
 ปทานุกรมสุขภาพ
/ โสภาพรรณ/ 2554 ปก  สารบัญ
 สิ่งที่หมอเรียกว่า โรค
/ สี่สหาย สบายดี,เรียบเรียง/ 2557 ปก  สารบัญ
วารสาร
 ข่าวเนติบัณฑิตยสภา. ปีที่ 32 ฉบับที่ 358 (พฤษภาคม 2562).
 ปก  สารบัญ
 วารสารกำลังใจ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562).
 ปก  สารบัญ
 วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ปีที่ 55 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561).
 ปก  สารบัญ
 PRD Magazine. ปีที่ 25 ฉบับที่ 258 (มกราคม - มีนาคม 2562).
 ปก  สารบัญ
 Unisearch Journal. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562).
 ปก  สารบัญ
 
 
 ขอเชิญเลือกสรรหนังสือ
เข้าห้องสมุดค่ะ
 

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถแนะนำหนังสือได้  ที่นี่  ค่ะ


 

สืบค้นหนังสือ


 


 

 
 


การระวังรักษาหนังสือ
และการเปิดหนังสือใหม่

 

 
 

หนังสือมาใหม่

 

 

 
 

        ประกาศ !

          เอกสารในห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้บริการ
Download เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
 

 

 

 
          >>>>> ดูหนังสือใหม่ย้อนหลังทั้งหมด >>
Dnp

ท่านเป็นผู้เข้าชม ลำดับที่                       (ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2553)

Dnp
Dnp
 

โฮมเพจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 
 
    แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ
   หน่วยงานราชการ
   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
   หอสมุดแห่งชาติ
   TKpark อุทยานการเรียนรู้
   ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC)
   ห้องสมุดรัฐสภาไทย
   พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
   การขอเลขมาตรฐานสากลประจำเอกสาร
   หนังสือพิมพ์/ทีวี/นิตยสาร
   รายงานพยากรณ์อากาศ
   เที่ยวบินการบินไทย
   ตารางเดินรถ บขส
   รถเมล์ ขสมก
   ค้นเบอร์โทรศัพท์
   ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์
   ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย
   ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   ห้องสมุดวิทยพัฒน์
   ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ห้องสมุดความรู้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
   ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
   ฐานข้อมูลออนไลน์
   ฐานข้อมูลแหล่งวารสารไทย
   ฐานข้อมูลบทความวารสาร
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย บทความ งานวิจัย
   สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
   ฐานข้อมูลวารสารและเอกสารดิจิทัล
   สืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ScienceDirect
  SpringerLink eJournal
  IEEE / IEE
  H.W. Wilson
  ISI Web of Science
  ABI / INFORM
  ACM
  EMERALD eJournal
  Academic Search Elite
  Education Research Complete
  Matichon e-Library Newscliponline
  Mosby's Nursing
  Dissertation Fulltext
  Proquest Digital Dissertation
  Journal Citation Reports
 
 
   แหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
   องค์การสวนสัตว์
   ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิต
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (เพชรบุรี)
   มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   สถาบันคชบาลแห่งชาติ
   บริษัทไม้อัดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnp
 

ห้องสมุด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  ลาดยาว  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 25616666 ต่อ 1239 , 1249   และ 0 2579 4301(
Fax)
e-Mail : Library@dnp.go.th