ข่าวพฤกษศาสตร์ป่าไม้

ประกาศ! ปิดปรับปรุงห้องตัวอย่างพรรณไม้ดองและพืชกลุ่มเฟินอย่างไม่มีกำหนดเพื่อกำจัดเชื้อรา

Recently published articles in Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 47 No. 1, 2019

Thai forest Bulletin (Botany): 2019 New Guidelines for Authors

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ฐานข้อมูลพืช

ฐานข้อมูลพืชของสำนักงานหอพรรณไม้ประกอบด้วยฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ฐานข้อมูลสารานุกรมพืช ข้อมูลรายละเอียดด้านพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด สกุล หรือวงศ์ พร้อมภาพประกอบ ซึ่งฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารานุกรมพืช ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบหอพรรณไม้ BKF และฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไม้

สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่

ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ

<