ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

ประกาศ!
หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปิดปรับปรุงห้องตัวอย่างพรรณไม้ดองและพืชกลุ่มเฟินอย่างไม่มีกำหนดเพื่อกำจัดเชื้อรา

Newly published online in Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 46 No. 2 (2018)
- A new species of Scleria P.J.Bergius (Cyperaceae) from North-Eastern Thailand
- Miscellaneous Cucurbit News V
- A new species of Brassaiopsis (Araliaceae) from Thailand, and lectotypifications of related names

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ฐานข้อมูลพืช

ฐานข้อมูลพืชของสำนักงานหอพรรณไม้ประกอบด้วยฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ฐานข้อมูลสารานุกรมพืช ข้อมูลรายละเอียดด้านพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด สกุล หรือวงศ์ พร้อมภาพประกอบ ซึ่งฐานข้อมูลชื่อพรรณไม้จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารานุกรมพืช ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบหอพรรณไม้ BKF และฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไม้

สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่

ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์และสวนรวมพรรณไม้ป่า

<