• วิสัยทัศน์
    วิจัยพรรณไม้ไทยสู่ความเป็นเลิศ หอพรรณไม้และฐานข้อมูลได้มาตรฐาน บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวพฤกษศาสตร์ป่าไม้

ประกาศ! ปิดปรับปรุงห้องตัวอย่างพรรณไม้ดองและพืชกลุ่มเฟินอย่างไม่มีกำหนดเพื่อกำจัดเชื้อรา

Recently published articles in Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 48 No. 1, 2020

ข้อมูลพรรณไม้ และดาวน์โหลดหนังสือ

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ข้อมูลพืช

ข้อมูลพืชกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้หรือสำนักงานหอพรรณไม้เดิม ประกอบด้วยข้อมูลชื่อพรรณไม้จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ข้อมูลสารานุกรมพืช ที่มีรายละเอียดด้านพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด สกุล หรือวงศ์ พร้อมภาพประกอบ ซึ่งข้อมูลชื่อพรรณไม้จะเชื่อมโยงกับข้อมูลสารานุกรมพืช ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบหอพรรณไม้ BKF และข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไม้

สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่

ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ

<