• วิสัยทัศน์
    วิจัยพรรณไม้ไทยสู่ความเป็นเลิศ หอพรรณไม้และฐานข้อมูลได้มาตรฐาน บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวพฤกษศาสตร์ป่าไม้

ประกาศ! ปิดปรับปรุงห้องตัวอย่างพรรณไม้ดองและพืชกลุ่มเฟินอย่างไม่มีกำหนดเพื่อกำจัดเชื้อรา

Recently published articles in Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 47 No. 2, 2019

ข้อมูลพรรณไม้ และดาวน์โหลดหนังสือ

บริการดาวน์โหลด QR code สำหรับใช้ทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ข้อมูลพืช

ข้อมูลพืชกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้หรือสำนักงานหอพรรณไม้เดิม ประกอบด้วยข้อมูลชื่อพรรณไม้จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ข้อมูลสารานุกรมพืช ที่มีรายละเอียดด้านพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด สกุล หรือวงศ์ พร้อมภาพประกอบ ซึ่งข้อมูลชื่อพรรณไม้จะเชื่อมโยงกับข้อมูลสารานุกรมพืช ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบหอพรรณไม้ BKF และข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไม้

สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่

ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ

<